Europos Sąjungos ir Europos Tarybos dokumentai:

 • Europos Sąjungos sporto politika

About sport policy | Sport (europa.eu)

 • Baltoji knyga dėl sporto (2007)

EUR-Lex – l35010 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

 • Komunikacija apie sportą (2009)

EUR-Lex – 52011DC0012 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

 • Europos sporto modelis (2022)

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d10b4b5b-e159-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-285444880

 • Europos sporto chartija (2021)

https://rm.coe.int/recommendation-cm-rec-2021-5-on-the-revision-of-the-european-sport-cha/1680a43914

 • Europos Sąjungos darbo planas sporto srityje (2021-2024)

EUR-Lex – 42020Y1204(01) – EN – EUR-Lex (europa.eu)

 • Sporto statistikos ir duomenų sudarymas ES (2021)

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/25c4dfc8-19bf-11ec-b4fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-285445427

 • Eurostat duomenų bazė – Sporto statistika

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sport/data/database

Tarptautiniai dokumentai:

 • Darnaus vystymosi tikslai ir sportas (Sustainable Development Goals and Sport, 2015)

https://thecommonwealth.org/our-work/measuring-contribution-sport-sustainable-development-goals

 • Sporto indėlio siekiant tvaraus vystymosi tikslų didinimas (Enhansing the contribution of sport to the sustainable development goals, 2017)

https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/9781848599598-en

Erasmus+ programos projektų rezultatai:

 • Good Governance in the Employment Relations of Athletes in Olympic Sports in Europe: Understanding – Evaluating – Improving

https://www.ltusportas.lt/wp-content/uploads/2023/03/Good-governance-in-the-employment-relations-of_athlets.pdf