Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministerijos (toliau – NSA) duomenų apsaugos pareigūnas bus Bendrųjų reikalų skyriaus teisininkas. Pagrindinė NSA duomenų apsaugos pareigūno pareiga bus sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant NSA duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) galės kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalės užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: Informacija rengiama.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo NSA tvarką nustatys: Informacija rengiama.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis NSA valdomuose registruose tvarką nustatys: Informacija rengiama.

Skundus dėl NSA veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai:

https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

 

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), LT-10312 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

El. paštas ada@ada.lt