Agentūroje Dovanų registras susideda iš:

 • Gavimo data;
 • Apibūdinimas;
 • Vertė;
 • Aplinkybės;
 • Pareigos;
 • Duomenys apie davėją;
 • Dovanos statusas;
 • Pastabos.

Dovanų politika

Terminas „dovana“ apibrėžiamas plačiai ir apima bet ką, ką galima įvertinti pinigais, t. y. daiktas, paslauga, nuolaida, vaišingumas, skolinimas, mokymai, transporto paslaugos, apgyvendinimo, maitinimo išlaidos ar kitoks „atsidėkojimas“. Dovanos, tiesiogiai paimtos iš asmenų, su kurių interesais susijusį klausimą darbuotojas išsprendė, sprendžia ar galėtų spręsti ateityje, visiškai pagrįstai galėtų būti suprastos kaip būdas paveikti jo sprendimus taip, kad jie būtų palankūs dovanotojui (ar jam artimiems asmenims). Dėl to darbuotojas neišvengiamai veiks interesų konflikto situacijoje, jo priimami sprendimai negalės būti vertinami kaip objektyvūs ir nešališki.

Nacionalinės sporto agentūros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio gauti neturi teisės. Nacionalinės sporto agentūros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, gali priimti tik dovanas, teikiamas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (toliau – Įstatymas).

Nacionalinės sporto agentūros darbuotojas, gavęs dovaną ir manydamas, kad jos vertė gali viršyti 150 eurų, apie tai turi informuoti už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį ir perduoti dovaną, kad nustatytų jos vertę. Jei dovanos vertė didesnė nei 150 eurų, dovana laikoma Nacionalinės sporto agentūros nuosavybe, priimamas sprendimas dėl jos saugojimo ar naudojimo.

Jei Nacionalinės sporto agentūros valstybės tarnautojui ar darbuotojui norima įteikti dovaną ne pagal Įstatymą, tokią dovaną turi būti atsisakoma priimti. Ji turi būti grąžinta dovanotojui pasiūlant vietoje dovanos padėkoti žodžiu, raštu. Neturint galimybės grąžinti dovanos jos davėjui, apie dovanojimo faktą informuojamas už korupcijos prevenciją Nacionalinėje sporto agentūroje atsakingas asmuo, dovana registruojama ir, vadovaujantis teisės aktais ir protingumo principu, priimamas vienas iš šių sprendimų:

 • dovana perduodama labdaros reikmėms;
 • dovana sunaikinama;
 • dovana nuasmeninama ir naudojama bendroms agentūros ir jos interesantų reikmėms (pvz., papuošti bendrojo naudojimo patalpas).

Nacionalinėje sporto agentūroje siekiame skaidrumo ir nešališkumo. Jeigu valstybės tarnautojams ir darbuotojams norima atsidėkoti už gerai atliktą darbą, konstruktyvų bendradarbiavimą, geriausias būdas – padėkoti žodžiu, parašyti padėką raštu.