2023-07-03 blog

Kviečiame teikti paraiškas nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms

Nacionalinė sporto agentūra skelbia 2023 m. kvietimą teikti paraiškas nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms. Pirmą kartą valstybės biudžeto lėšomis finansuojamomis nacionalinėmis fizinio aktyvumo programomis bus siekiama sistemingai didinti šalies gyventojų fizinį aktyvumą. Šioms programoms 2023 m. skirta daugiau nei pusantro milijono eurų valstybės biudžeto lėšų. Kitais metais ši suma perkops 2 milijonus eurų.

Kvietimas – 3 programoms

Pagal Lietuvos Respublikos sporto įstatymą nacionalinė fizinio aktyvumo programa – tai 4 kalendorinių metų trukmės nacionalinės skėtinės nevyriausybinės organizacijos fizinio aktyvumo planavimo dokumentas, kuriame nurodomi švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus atitinkantys tikslai, uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti, terminai, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir jų reikšmės. Nacionalinės fizinio aktyvumo programos yra nauja valstybės fizinio aktyvumo skatinimo priemonė. Ji nėra susijusi su nacionaliniais ar regioniniais fizinio aktyvumo projektais. 2023 m. kvietimas skirtas 3 nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms:

  • Nacionalinė fizinio aktyvumo programa, skirta mokyti vaikus plaukti ir formuoti saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens įgūdžius;
  • Nacionalinė fizinio aktyvumo programa, skirta masiniams fizinio aktyvumo renginiams organizuoti;
  • Nacionalinė fizinio aktyvumo programa, skirta sportinio švietimo plėtotei.

Paraiškas gali teikti tik skėtinės nevyriausybinės organizacijos. Pareiškėjams keliami ir kiti reikalavimai:

  • atitikti Lietuvos Respublikos  nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme skėtinei nacionalinei nevyriausybinei organizacijai keliamus reikalavimus;
  • vienyti ne mažiau kaip 20 nevyriausybinių organizacijų;
  • steigimo dokumente turi būti įtvirtinta pareiškėjų organų narių rotacija, numatant ne daugiau kaip 2 kadencijas po 4 metus arba 4 kadencijas po 2 metus iš eilės;
  • pareiškėjai turi būti atlikę praėjusių kalendorinių metų finansinių ataskaitų auditą ir Ministro nustatyta tvarka pateikusi nepriklausomo auditoriaus išvadą;
  • pareiškėjai turi įsipareigoti skirti ne mažesnio kaip Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyto dydžio nuosavų ar kitų šaltinių lėšų bendrąjį finansavimą programai įgyvendinti;
  • pareiškėjai savo interneto svetainėje turi skelbti šiuos einamųjų kalendorinių metų duomenis: metinio biudžeto sąmatą, strateginį veiklos planą, nacionalinę fizinio aktyvumo programą, kuriai įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų, nacionalinių fizinio aktyvumo programų, kurioms įgyvendinti buvo skirta valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinimo ataskaitas.

Trukmė – 4 metai

Nacionalinių fizinio aktyvumo programų įgyvendinimo laikotarpis – 4 metai. Programos pradžia turi būti ne ankstesnė kaip programos vykdymo metų sausio 1 d., pabaiga – ne vėlesnė kaip ketvirtųjų programos vykdymo metų gruodžio 31 d.

Nacionalinei fizinio aktyvumo programai, skirtai mokyti vaikus plaukti ir formuoti saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens įgūdžius skiriama – 2023 m. – 760 tūkst. Eur, 2024 m. – 772 tūkst. Eur, 2025 m. – 784 tūkst. Eur, 2026 m. – 896 tūkst. Eur, sportinio švietimo plėtotei skirtai nacionalinei fizinio aktyvumo programai – 2023 m. – 650,5 tūkst. Eur, 2024 m. – 800 tūkst. Eur, 2025 m. – 800 tūkst. Eur, 2026 m. – 800 tūkst. Eur, masiniams fizinio aktyvumo renginiams organizuoti skirtai nacionalinei fizinio aktyvumo programai – 2023 m. – 90 tūkst. Eur, 2024 m. – 600 tūkst. Eur, 2025 m. – 600 tūkst. Eur, 2026 m. – 600 tūkst. Eur. Taip pat pareiškėjai ne mažiau kaip 1 proc. nuo programos sąmatos turi prisidėti nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis.

2023 m. nacionalinių fizinio aktyvumo programų atrankos konkurse skėtinės nevyriausybinės organizacijos gali teikti (arba būti partneriu) ne daugiau nei 2 paraiškas. Elektroniniu būdu teikiamos paraiškos bus priimamos sistemoje https://sistema.srf.lt nuo 2023 m. liepos 4 d. 00.00 val. iki 2023 m. rugpjūčio 2 d. 00.00 val. Lietuvos laiku.

Konsultacijos 2023 m. nacionalinių fizinio aktyvumo programų kvietimo klausimais teikiamos darbo dienomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–12 val. ir 13–17 val., penktadieniais 8–12 val. ir 13–16 val., telefono numeriais +370 640 25 420, el. paštu: faprogramos@ltusportas.lt.