2024-05-16 Skiltis „Įkvėpti tobulėti: užsienio praktika“ blog

Įkvėpti tobulėti: užsienio praktika. Europos sporto modelis – pagrindas įgyvendinant Europos Komisijos darbo planą sporto srityje (3 dalis)

Nacionalinės sporto agentūra tęsia trijų dalių informaciją apie Europos sporto modelio ypatumus. Pirmoje dalyje buvo apžvelgti pagrindiniai Europos sporto modelio ypatumai ir tobulintinos sritys. Antroje dalyje – pristatomos pagrindinės Europos sporto modelio kaitai darančios tendencijos. Trečioje dalyje pateikiame svarbius gerojo valdymo aspektus,  pagrindžiančius Europos sporto modelio tvarumą.

Gerosios valdysenos praktikomis dalinosi 235 įvairių Europos šalių respondentai, atstovaujantys sporto šakų federacijoms, klubams, valdžios institucijoms. Išskiriami 3 Europos sporto modelio tvarumą pagrindžiantys reikšmingi gerojo valdymo aspektai: savarankiškumas ir gerasis valdymas, sporto vientisumas ir sportininkų apsauga, įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą.

Savarankiškumas ir gerasis valdymas

Sporto šakų federacijų savarankiškumas ir nepriklausomumas turi būti susietas su geruoju valdymu ir veiksminga teisine priežiūra, siekiant išvengti korupcijos ir skandalų. Pripažįstama, kad sporto šakų federacijos privalo užsitarnauti savo autonomiją per atskaitomybę ir skaidrumą. Kitaip tariant, autonomija turėtų priklausyti nuo tam tikrų pagrindinių principų taikymo. Nors daugelis federacijų aktyviai plėtoja gerojo valdymo metodus, valdžios institucijos turėtų daryti įtaką, skatinant federacijas imtis šios praktikos kaip svarbios finansavimo sąlygos. Pavyzdžiui, Belgijos sporto šakų federacijos taiko gerojo valdymo principus, įskaitant vienodą vyrų ir moterų darbo užmokestį, finansinį skaidrumą, rizikingos elgsenos kontrolę (kuomet valdybos nariai gali būti susiję su įmone). Taip pat sporto šakų federacijos turi įrodyti kiekvienais metais daromą pažangą, nes priešingu atveju gali netekti valstybės finansavimo.

Gerojo valdymo principų diegimą remia pačios sporto šakų federacijos: kuria struktūras, politiką, procesus ir programas, skirtas sąžiningumui varžybose ir savo organizacijose didinti, remia sportininkų apsaugos iniciatyvas, priemones kovai su korupcija, dopingu iri skaidrumo didinimo priemones. Vis daugiau sporto organizacijų rengia elgesio, etikos kodeksus ir praktikos suvestines, siekiant išsaugoti Europos sporto modelį, paremtą demokratija, teisine valstybe, žmogaus teisėmis ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimu bei sprendimų priėmimu. Visų šių veiksmų pagrindinis tikslas stiprinti sporto organizacijų administracinius gebėjimus, užtikrinti visišką sprendimų priėmimo procesų skaidrumą, sukurti tinkamas apskaitos sistemas ir remti lygybės schemas visais lygmenimis.

Sporto vientisumas ir sportininkų apsauga 

2021–2024 m. Europos Sąjungos darbo plane sporto srityje vientisumo ir vertybių apsauga sporte taip pat yra viena iš prioritetinių sričių. Tarptautinės sporto organizacijos įgyvendina priemones ir iniciatyvas, siekiant spręsti korupcijos, dopingo ir manipuliavimo sporto varžybomis problemas, kad būtų užtikrintas sporto vientisumas ir sportininkų gerovė. Europos Tarybos Išplėstinio dalinio susitarimo dėl sporto (angl. Consultative Committee of the Enlarged Partial Agreement on Sport, EPAS) konsultacinis komitetas 2020 m. pozicijos dokumente pabrėžė, kad sporto valdymo institucijos turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį „saugant visų sporto dalyvių sąžiningumą, sveikatą ir saugumą sportuojant visais lygiais“.

Dalis sporto šakų federacijų ir valdžios institucijų taip pat ėmėsi svarbių veiksmų, kad užtikrintų sporto vientisumą, taikydamos konkrečią valdymo praktiką ir priemones, kurios galėtų padėti suderinti Europos sporto valdymo sistemą su Europos sporto modelio gerojo valdymo patirtimi. Pavyzdžiui, Tarptautinė ledo ritulio federacija (IIHF) atnaujino drausmės kodeksą, kad apsaugotų sporto vientisumą ir kovotų su korupcija bei dopingo vartojimu sporte. Tarptautinės dviračių sporto federacijos (UCI) statute kaip vienas iš jos tikslų apibrėžiamas poreikis skatinti sportinį meistriškumą, vientisumą, etiką ir sąžiningą žaidimą, siekiant užkirsti kelią bet kokiems korupcijos ar dopingo vartojimo metodams ir veiksmams. Tarptautinės plaukimo federacijos (World Aquatics) Reformų komiteto teikimu buvo įsteigtas Vandens sporto vientisumo padalinys (Aquatics Integrity Unit), siekiant sustiprinti federacijos įsipareigojimą kovoti su dopingu ir imtis veiksmų, kad būtų užkirstas kelias manipuliavimui sporto varžybomis, užtikrinti aukšti etiško elgesio standartai ir visų sporto dalyvių gerovė.

Įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą

Svarbus gerojo valdymo aspektas, keliantis grėsmę Europos sporto modeliui ir į kurį turi atkreipti dėmesį sporto valdymo institucijos, yra susijęs su didesniu įtraukimu į sprendimų priėmimo procesus, užtikrinant, kad sportininkams ar mažoms federacijoms būtų tinkamai atstovaujama atitinkamuose komitetuose ar vykdomose pareigose. Taip pat svarbu užtikrinti lyčių lygybę valdymo organuose.

Pasaulio regbio federacijos valdymo darbo grupė (angl. World Rugby Governance Working Group) į savo rekomendacijas įtraukė būtinybę užtikrinti žaidėjų atstovavimą visose komitetų struktūrose, įskaitant vykdomąjį komitetą, kad būtų užtikrintas į žaidėjus orientuotas sprendimų priėmimas. Kandidato į Europos plaukimo federacijos (LEN) prezidentus pasiūlytoje programoje taip pat pabrėžiama būtinybė įtvirtinti atstovavimą sportininkams LEN biure ir Techninių disciplinų forume (angl. Technical Discipline Forum). „FIBA Europe“ taip pat įsteigė mažų šalių komisiją, kuri užtikrina, kad visoms federacijoms būtų atstovaujama valdžios lygmeniu, nes kitaip jos neturėtų stimulo remti sporto plėtrą savo šalyje. Be to, pabrėžiama, kad reikia skatinti lyčių lygybę ir užtikrinti tinkamą sportininkių atstovavimą sporto valdymo organuose.

Europos nevyriausybinių sporto organizacijų asociacija (ENGSO) siekia plėtoti sportą, kad jis taptų prieinamas visiems, būtų užtikrinta lyčių lygybė visuose lygmenyse: valdymo organuose, trenerių, administracinėse, sprendimų priėmimo ir kitose vadovaujančiose pareigose. Pasaulio regbio federacijos valdymo darbo grupė rekomendavo įtraukti reikalavimą, kad komitetuose būtų ne mažiau kaip 40 proc. moterų ir užtikrinti moterų lyderių skatinimą sporte. Europos Sąjungos gerojo valdymo ekspertų grupės teigimu, gerasis valdymas turėtų sudaryti sistemą ir kultūrą, pagal kurią sporto organizacija nustatytų savo veiklos politiką, įgyvendintų savo strateginius tikslus, bendradarbiautų su suinteresuotosiomis šalimis, stebėtų veiklos rezultatus, vertintų ir valdytų rizikas ir atsiskaitytų savo rinkėjams už savo veiklą ir pažangą, įskaitant veiksmingos, tvarios ir proporcingos sporto politikos ir reglamentavimo įgyvendinimą. Stiprinant gerojo valdymo praktikas ir siekiant užkardyti grėsmes Europos sporto modeliui, būtinos didesnės pastangos užtikrinančios demokratiją, teisinę valstybę, žmogaus teises, suinteresuotųjų grupių dalyvavimą ir tinkamą sprendimų priėmimo procesą.

2024–2027 m. Europos Sąjungos darbo plano sporto srityje (projektas) ir toliau išlieka prioritetinė sritis: sąžiningumas ir vertybės sporte (angl. Integrity and values in sport) ir pagrindinės temos kaip lyčių lygybė, sportininkų teisės, diplomatija sporte, gerojo valdymo plėtojimas ir skatinimas sporte ir kt. 2027 m. pirmąjį pusmetį Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai, kai bus sprendžiami aktualūs sporto politikos įgyvendinimo klausimai. Lietuvos Respublikos Vyriausybė šių metų sausio 10 d. patvirtino pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungai planą.