2024-04-04 Skiltis „Įkvėpti tobulėti: užsienio praktika“ blog

Įkvėpti tobulėti: užsienio praktika. Lietuvos sportas ir darnaus vystymosi tikslai (II dalis)

Nacionalinė sporto agentūra pateikia apžvalgos apie darnaus vystymosi tikslus ir jų įgyvendinimą sporto ir fizinio aktyvumo sektoriuje antrą dalį. Pirmoje dalyje pateikti svarstymai, kaip šalies sporto ir fizinio aktyvumo sektorius turėtų prisidėti prie trečio darnaus vystymosi tikslo („Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę“) įgyvendinimo. Šioje dalyje pristatomi kiti darnaus vystymosi tikslai ir keliamas klausimas, kaip šalies sporto ir fizinio aktyvumo sektorius turėtų prisidėti prie jų įgyvendinimo.

2017 m. Commonwealth sekretoriatas parengė dokumentą „Didinti sporto indėlį siekiant darnaus vystymosi tikslų“ (angl. Enhancing the contribution of sport to the sustainable development goals). Jame pateikiami 6 darnaus vystymosi tikslai, kurių įgyvendinime svarbų vaidmenį atlieka sporto veikla. Vis dėlto pagrindinės darnaus vystymosi politikos įgyvendinimą Lietuvoje kuruojančios institucijos, Aplinkos ministerijos, parengtoje „Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo ataskaitoje“ fizinio aktyvumo ir sporto sektoriaus vaidmuo paminėtas tik viename tiksle – „Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę“. Nacionalinė sporto agentūra pristato kitus tikslus, kurių įgyvendinime taip pat svarbų vaidmenį atlieka sporto veikla.

4 tikslas. Užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį, kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi:

Fizinis ugdymas ir sporto užsiėmimai mokyklose atlieka esminį vaidmenį, ugdant vaikų ir jaunimo įgūdžius ir gebėjimus, reikalingus ilgalaikiam fiziniam aktyvumui ir su juo glaudžiai susijusiai sveikatai bei gerovei. Kokybiškas fizinis ugdymas ir sportinė veikla prisideda prie daugelio kitų ugdymo rezultatų.

Sportinė veikla gali būti patraukli kai kuriems jaunuoliams, kurie susiduria su ugdymo proceso sunkumais. Vis dėlto mokytojai ir kiti fizinio ugdymo specialistai turėtų užtikrinti aktyvią visų jaunų žmonių įtrauktį. Siekiant užtikrinti kokybišką įtraukios veiklos turinį, prioritetas turėtų būti teikiamas fizinio ugdymo ir sporto veiklos vykdytojų gebėjimų stiprinimui ir mokymui. Kaip rodo praktika, dažnai reikia politinio postūmio, kad būtų užtikrintas esamų įsipareigojimų fiziniam ugdymui įgyvendinimas ir padidintas jo statusas švietimo sistemose.

5 tikslas. Pasiekti lyčių lygybę ir moterų bei mergaičių įgalinimą:

Prioritetas turėtų būti teikiamas lyčių lygybės ir mergaičių bei moterų įgalinimui tiek sporte, tiek per sportą, kad būtų prisidedama prie 5 darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo. Integravimo nuostata kviečia taikyti lyčių lygybės principą visuose politikos etapuose, įskaitant jos formavimą, išteklių paskirstymą, įgyvendinimą ir vertinimą. Siekiant bendrai prisidėti prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo visuose sporto lygmenyse, tikslinga įtraukti įvairias suinteresuotąsias šalis.

Svarbu pripažinti socialines ir kultūrines lyčių normas ir jų sąsajas su sportu. Sportu grindžiami metodai gali ir turi įtraukti berniukus ir vyrus į lyčių lygybės problemų sprendimą tiek sporte, tiek per sportą.

8 tikslas. Skatinti tvarų, įtraukų ir darnų ekonomikos augimą, produktyvų įdarbinimą ir deramą darbą:

Sporto industrija svariai prisideda prie ekonomikos augimo ir užimtumo, tačiau daugelyje šalių reikia stiprinti gebėjimus rinkti tikslius duomenis apie šio poveikio mastą. Daug dėmesio skiriama sporto renginių ir turizmo politikai, siekiant iš sporto generuoti ekonominę naudą. Užimtumo, verslumo ir įmonių veikla sporto industrijoje suteikia plačias plėtros galimybes šalies ekonomikai. Strateginis sporto planavimas turėtų būti paremtas sporto sukuriama ekonomine nauda ir susietas su potencialia darbo rinka.

Politikos formuotojai yra atsakingi už tai, kad būtų užtikrintas darbo teisių laikymasis sporte ir su juo susijusiose srityse, tiek darbuotojų, dirbančių sporto infrastruktūros statyboje ir sporto prekių gamyboje, tiek ir jaunimo, siekiančio karjeros profesionaliame sporte.

11 tikslas. Pasiekti, kad miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs:

Tinkamų sporto ir aktyvaus laisvalaikio erdvių įrengimas turi platų ir ilgalaikį poveikį dalyvavimui sporte, kas prisideda prie kitų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Sportui ir aktyviam poilsiui skirtos erdvės turėtų būti suprojektuotos, užtikrinant visų saugumą ir prieinamumą. Sporto ir aktyvaus laisvalaikio erdvių integravimas, į sveikatos, švietimo ir kitas paslaugas teikiančias įstaigas, sukuria papildomas naudas visuomenėje. Projektuojant visas sporto erdves, ypač didelius infrastruktūros objektus, turėtų būti vadovaujamasi aplinkosaugos principais ir tvaraus bei bendruomeninio naudojimo argumentais.

Skatintina, kad sporto ir aktyvaus poilsio erdvių planavime, projektavime ir valdyme plačiai įsitrauktų visos tiek nacionalinio, tiek vietinio lygmens suinteresuotosios šalys ir potencialūs vartotojai.

16 tikslas. Skatinti taikias ir įtraukias visuomenes darniam vystymuisi, suteikti visiems galimybes reikalauti teisingumo ir kurti veiksmingas, atsakingas ir įtraukias institucijas visais lygiais:

Sportas gali būti naudojamas ir kaip svarbus dalyvavimą skatinantis metodas, siekiant mažinti smurtą ir skatinti taiką, tačiau reikalinga atsargiai vertinti atskirų šių metodų poveikį. Siekiant pagerinti apsaugos politikos kūrimą ir įgyvendinimą, būtina viešai pripažinti egzistuojančią prievartą ir smurtą prieš vaikus.

Pripažįstama, kad visų formų ir visų lygmenų teisingumas ir jo puoselėjimas yra gyvybiškai svarbus įgyvendinant įvairius darnaus vystymosi tikslus. Vaikų apsaugai sporte ir sporto vientisumui (angl. integrity of sport) išsaugoti tikslinga sporto organizacijoms teikti pirmenybę, o valstybės institucijoms imtis svarbaus vaidmens, skatinant ir užtikrinant šių aspektų politikos įgyvendinimą.

Tekstas parengtas remiantis 2017 m. Commonwealth sekretoriato dokumentu „Didinti sporto indėlį siekiant darnaus vystymosi tikslų“ (angl. Enhancing the contribution of sport to the sustainable development goals) ir Lietuvos aplinkos ministerijos parengta „Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo ataskaita“.

Nacionalinė sporto agentūra planuoja surengti seminarą ir plačiau aptarti darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo klausimus šalies sporto ir fizinio aktyvumo sektoriuje.