2023-10-17 blog

Sporto šakų federacijos ir organizacijos kviečiamos diegti gerojo valdymo principus savo veikloje

Nacionalinė sporto agentūra šalies sporto šakų federacijas ir organizacijas pakvietė į seminarų ciklą  „Gerojo valdymo principų diegimas sporto organizacijų veikloje“. Per seminarus pristatomi ir aptariami Nacionalinės sporto agentūros tyrimo dėl gerojo valdymo principų Lietuvos sporto organizacijų veikloje rezultatai, organizacijos kviečiamos diskutuoti.

Ciklą sudaro 2 seminarai. Pirmame seminare dalyvavo 26 sporto šakų federacijų ir organizacijų atstovai. Jame pristatyti 2 gerojo valdymo principai: skaidrumas bei vidinė atskaitomybė ir kontrolė.

„Vykdome pagrindinę Nacionalinės sporto agentūros Kompetencijų centro funkciją. Įkurti esame tam, kad padėtume sporto organizacijoms spręsti gerosios valdysenos klausimus ir tobulinti jų valdymo procesus. Esame sporto politikos įgyvendinimo institucija ir suteikiame organizacijoms reikiamą pagalbą. Suprantame, kad skiriasi federacijos valdymas, kuri turi 2 mln. Eur biudžetą, ir ta, kuri turi 5 tūkst. Eur, todėl atitinkamai gerojo valdymo reikalavimai ir rekomendacijos turėtų būti skirtingų lygių. Dabar pradedame sunkiausią darbą – supažindiname su 57 principais, kurie buvo sukurti ir yra diegiami kitose Europos šalyse. Po to jau susitarsime, kurie principai iš tikrųjų yra svarbūs ir aktualūs Lietuvos sporto valdymo kontekste. Daug bendro darbo susimato ateityje su sporto šakų federacijomis ir organizacijomis“, – sako Kompetencijų centro vadovė Vilma Čingienė.

Skaidrumo principas – raktas į pasitikėjimą

Skaidrumo principas svarbus, nes veiklos skaidrumas sudaro geresnes sąlygas labiau organizacija pasitikėti jos nariams,  aplinkai, valdžios institucijoms, verslui, rėmimo fondams ir t. t.

„Organizacijos gali pasiekti daug bendradarbiaudamos, ne užsidarius sau, o bendraujant su kitomis organizacijomis, įvairiais verslais. Ta sąveika padeda pasiekti organizacijoms tikslų“,sako skaidrumo principą pristatęs Mykolo Romerio universiteto profesorius Andrius Stasiukynas.

Bendroje diskusijoje sporto šakų federacijų ir organizacijų atstovai išskyrė po 3 daugiausia ir mažiausia išpildytus principo raiškos aspektus. Dažniausia silpnai išpildyti raiškos aspektai: vieši vykdomojo komiteto ir valdybos narių atlyginimai, kompensacijos, premijos ir jų skyrimo taisyklės bei ataskaitos, pranešimai apie korupcijos rizikas ir interesų konfliktus, viešai skelbiama išsami informacija apie skirtas lėšas organizacijai. Dažniausiai tinkamai išpildyti raiškos punktai: skelbiami įstatai, vidaus taisyklės, organizacinė schema, daugiametis politikos planas ir sporto šakos taisyklės, skelbiama informacija apie savo narius, skelbiama informacija apie valdybos narius.

Vidaus kontrolė – būtina sporto organizacijoje

Vidinės atskaitomybės ir kontrolės principo laikymasis gali būti suvokiamas kaip veiklos, skirtos strateginiuose planavimo dokumentuose numatytiems tikslams pasiekti ir galimoms rizikos suvaldyti. Strateginiai ir kasdieniai sprendimai turėtų būti priimami, remiantis aktualiais ir patikimais dokumentais. Svarbu minimizuoti ir galimas rizikas, įgyvendinant strateginius tikslus bei pozicionuoti organizaciją kaip patikimą partnerį.

„Tai padeda išvengti tam tikrų netikėtų trikdžių ateityje, išvengti konfliktų, suvaldyti kylančias rizikas“, – įvardija vidinės atskaitomybės ir kontrolės principą pristačiusi Mykolo Romerio universiteto lektorė Aušra Šukvietienė.

Po diskusijos išryškėjo vidinės atskaitomybės ir kontrolės principo raiškos aspektai, silpnai išpildyti Lietuvos sporto organizacijose: nustato organizacija procedūras, užtikrinančias informatorių apsaugą, organizacijos reguliariai atlieka korupcijos rizikos vertinimą. Dažniausia tinkamai išpildytas raiškos aspektai: organizacijos finansų auditą atlieka nepriklausomas auditorius.

Antrasis seminaras „Gerojo valdymo principų diegimas sporto organizacijų veikloje“ Vilniuje vyks po savaitės, spalio 24 d. Čia bus pristatomi demokratinio proceso ir socialinės atsakomybės principai.