2023-06-21 blog

Sporto įstatymo pakeitimo projekte – daugiau galimybių įgyti sporto trenerio ir instruktoriaus kvalifikaciją

ŠMSM pranešimas spaudai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Vyriausybei pateikė Sporto įstatymo pakeitimo projektą, kuriame siūloma išplėsti galimybes įgyti teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto treneriu arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriumi.

„Siūlydami keisti dabar galiojantį Sporto įstatymą siekiame padėti pagrindus sistemingam Lietuvos sporto specialistų rengimui remiantis Europos trenerių rengimo modeliu ir išplėsti galimybes įgyti sporto kvalifikaciją. Siūlome sporto ir sveikatingumo darbo rinkoje paklausiausius darbuotojus – fizinio aktyvumo instruktorius, – rengti pagal profesines programas, kad instruktoriumi ketinantis dirbti asmuo galėtų įgyti nemokamą formaliąją kvalifikaciją. Turint formaliąją profesinę kvalifikaciją atsiveria platesnės karjeros galimybės, lengviau gauti kvalifikacijos pripažinimą užsienyje“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Linas Obcarskas.

Dabar galiojančiame Sporto įstatyme numatyta, kad teisę dirbti fizinio aktyvumo ar sporto specialistu arba teikti fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugas turi asmuo, įgijęs sporto studijų krypties kvalifikacinį laipsnį arba baigęs fizinio ugdymo mokytojų rengimo studijų programą, taip pat asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą ir baigęs mokymus aukštojoje mokykloje, vykdančioje sporto studijų krypties studijas.

Sporto instruktoriais gali dirbti asmenys, atitinkantys jau išvardintus reikalavimus, taip pat įgijusieji vidurinį išsilavinimą ir baigę mokymus aukštojoje mokykloje, vykdančioje sporto studijų krypties studijas arba studijuojantys pagal sporto krypties ar fizinio ugdymo mokytojų rengimo studijų programą.

ŠMSM parengtame pakeitimų projekte siūloma įtvirtinti dar vieną galimybę dirbti fizinio aktyvumo instruktoriumi arba teikti fizinio aktyvumo instruktoriaus paslaugas – įgijus ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą ir baigus fizinio aktyvumo instruktoriaus profesinio mokymo programą. Taip pat siūloma fizinio aktyvumo instruktoriams suteikti teisę dirbti savarankiškai.

Kartu su šiais Sporto įstatymo pakeitimais Vyriausybei teikiami susijusių teisės aktų pakeitimai, tarp kurių ir Kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimas, numatantis, kad asmenys, dirbantys su kūno kultūros ir sporto veiklos leidimais iki šio įstatymo įsigaliojimo, turėtų teisę dirbti fizinio aktyvumo ar sporto specialistais arba instruktoriais ar teikti fizinio aktyvumo ar sporto specialistų paslaugas iki 2028 m. rugsėjo 1 d.

Šiuo metu galiojančiame įstatyme šis terminas yra 2024 m. rugsėjo 1 d. Terminą siūloma pratęsti, kad su leidimais dirbantys asmenys spėtų įgyti reikiamą kvalifikaciją, įskaitant Sporto įstatymu siūlomą naująją galimybę mokytis profesinėse mokyklose.

Su Vyriausybei pateiktais projektais galima susipažinti čia ir čia.

Vyriausybei pritarus įstatymo pakeitimams juos tvirtins Seimas.