2024-02-20 Skiltis „Įkvėpti tobulėti: užsienio praktika“ blog

„Įkvėpti tobulėti: užsienio praktika“. Naujos užimtumo formos – galimybės sporto ir fizinio aktyvumo specialistams

Sporto ir fizinio aktyvumo sektorius yra svarbus, siekiant daugelio visuomenės sveikatos, socialinių ir ekonominių tikslų. Tam reikia profesionalių šio sektoriaus darbuotojų, užtikrinant stabilesnį apmokamą darbą, pabrėžiant aiškesnes karjeros galimybes ir nuolatinį įgūdžių bei kompetencijų tobulinimą. Nacionalinė sporto agentūra pateikia informaciją apie naujas sporto ir fizinio aktyvumo sektoriaus užimtumo formas.

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (angl. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Eurofound) paskelbė dokumentą „Darbo rinkos pokyčiai. Naujos užimtumo formos: 2020 m. atnaujinimas“. Dokumente išvardintos 9 naujos užimtumo formos, sutinkamos įvairiuose Europos šalių ekonomikos sektoriuose. Lietuvoje paplitusios 7 užimtumo formos.

Europos sporto ir užimtumo observatorijos (angl. European Observatoire of Sport and Employment, EOSE) duomenimis, per pastarąjį dešimtmetį apmokama darbo jėga Europoje išaugo, tačiau organizacijos ir toliau susiduria su sunkumais, įdarbinant ir išlaikant kvalifikuotus darbuotojus. Tikėtina, šias problemas padidino COVID pandemijos poveikis, kai pirmą kartą sumažėjo apmokamų sporto specialistų skaičius. Apskritai, darbo jėga sporte išaugo, tačiau ir toliau išlieka didelis poreikis įdarbinti įgudusius ir kvalifikuotus darbuotojus.

Didelė ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų dalis sporto ir fizinio aktyvumo sektoriuje (beveik pusė visų apmokamų darbuotojų) rodo, kad apmokamas darbas sporte nėra stabilus arba veikiau yra kaip „papildomas“ darbas, kuris trukdo aiškiai apibrėžti karjeros kelią ir nuolatinį profesinį tobulėjimą. Be to, šis sektorius pasižymi santykinai maža (lyginant su visais ES pramonės sektoriais) dirbančių moterų dalimi (dėl vaikų priežiūros ir kitų šeimos pareigų), todėl reikalingas didesnis lankstumas, pasiekiant moterų užimtumo atitiktį Europos vidurkiui.

Demografinė ES apmokamos darbo jėgos sporto sektoriuje analizė (lyginant su visais ES pramonės sektoriais) atskleidė, kad sporto ir fizinio aktyvumo sektoriuje daugiausia dirba jauni darbuotojai, aukštesnį išsilavinimą įgiję ir savarankiškai dirbantys asmenys. Taigi sportas gali būti palanki terpė naujoms užimtumo formoms, ypač susijusioms su naujų technologijų naudojimu, verslumu ir atitinkamais įgūdžiais. Naujos užimtumo formos turi nemažai privalumų ir trūkumų darbdaviams ir darbuotojams, todėl vertinga geroji šalių patirtis, atsižvelgiant į abiejų šalių lūkesčius, pareigas ir teises.

Siekiant naujų užimtumo formų sėkmingo įgyvendinimo, reikalingas naujas požiūris į darbuotojų mokymą ir ugdymą, daugiau dėmesio skiriant savarankiškam darbui ir vadovų gebėjimui vadovauti nuotoliniu būdu, mikroverslumo, skaitmeninių, universalumo, kūrybiškumo, problemų sprendimų ir socialinių įgūdžių ugdymui.

„Eurofound“ išskiria šias naujas užimtumo formas:

  1. Darbas keliems darbdaviams ( employee sharing): darbdavių grupė samdo darbuotojus ir bendrai už juos atsako. Ši forma panaši į laikinojo įdarbinimo agentūrų sampratą – dalijantis darbuotojais, siekiama subalansuoti įmonių žmogiškųjų išteklių poreikius ir kartu suteikti darbuotojams saugų įdarbinimą. Tinklas nesiekia pelno. Ši forma taikoma tik darbuotojams.
  2. Darbo vietos dalijimasis (angl. job sharing): vienas darbdavys samdo kelis darbuotojus, kad jie kartu užimtų vieną etatą. Tai darbo ne visą darbo dieną forma, siekiant užtikrinti, kad konkrečioje pareigybėje nuolat būtų darbuotojų. Ši forma taikoma tik darbuotojams.
  3. Darbas pagal paslaugų kvitus (angl. voucher-based work): darbo santykiai ir susijęs apmokėjimas grindžiami ne darbo sutartimi, o čekiu (paprastai įsigyjamu iš trečiosios šalies, pvz., valdžios institucijos). Daugeliu atvejų darbuotojų statusas yra tarp darbuotojo ir savarankiškai dirbančio asmens.
  4. Laikinasis valdymas (angl. interim management): užimtumo forma, kai įmonė laikinai ir konkrečiam tikslui „skolina“ darbuotojus kitoms įmonėms. Skirtingai nei laikinojo įdarbinimo agentūroje, jos darbuotojai yra labai specializuoti ekspertai, kurie siunčiami į priimančiąsias įmones spręsti konkrečių valdymo ar techninių uždavinių arba padėti ekonominiu sunkmečiu. Laikinasis valdymas turi tam tikrų konsultavimo elementų, tačiau ekspertas turi darbuotojo, o ne išorės konsultanto statusą. Kai kuriose šalyse laikinasis valdymas vykdomas kaip savarankiška veikla.
  5. Nenuolatinis darbas (angl. casual work): darbdavys neprivalo reguliariai suteikti darbuotojui darbo, bet gali lanksčiai jį pasikviesti pagal poreikį. Ši forma taikoma tik samdomiems darbuotojams ir kartais vadinama „nulinių valandų kontraktas“.
  6. Nuotolinis darbas, kilnojamojo pobūdžio darbas (angl. ICT-based mobile work): darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo dirba įvairiose vietose už darbdavio patalpų ribų (pvz., namuose, kliento patalpose ar keliaujant), naudojant šiuolaikines technologijas – nešiojamąjį ar planšetinį kompiuterį. Toks darbas yra mažiau susietas su vieta nei tradicinis nuotolinis darbas.
  7. Paslaugų teikimas per platformą (angl. platform work): apmokamos darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimas per interneto platformą arba programėlę. Užimtumo statusas nėra paaiškintas, tačiau daugeliu atvejų darbuotojas laikomas savarankiškai dirbančiu arba laisvai samdomu darbuotoju.
  8. Darbas pagal paslaugų sutartį (angl. portfolio work): nedidelės apimties laisvai samdomų darbuotojų, savarankiškai dirbančių asmenų arba labai mažų įmonių, dirbančių daugeliui klientų, samda.
  9. Įdarbinimas bendradarbiaujant (angl. collaborative employment): specifinė savarankiškai dirbančių asmenų bendradarbiavimo ar tinklų kūrimo forma, neapsiribojanti tradiciniais tiekimo grandinės ar verslo partnerių santykiais.

Naujų užimtumo formų raiškos sporto ir fizinio aktyvumo sektoriuje analizė buvo atlikta 5 ES šalyse (Prancūzija, Portugalija, Nyderlandai, Belgija ir Liuksemburgas), įgyvendinant Erasmus+ projektą „FORMS“ (angl. Emerging Forms of Employment in Sport).

Nacionalinė sporto agentūra planuoja surengti seminarą ir plačiau aptarti naujų užimtumo formų pritaikomumą šalies sporto ir fizinio aktyvumo sektoriuje.

Tekstas parengtas įgyvendinant „FORMS“ projekto rekomendacijas. Daugiau informacijos: www.forms-sport.eu.