2024-01-29 blog

Kviečiame teikti paraiškas nacionalinei fizinio aktyvumo programai

Nacionalinė sporto agentūra kviečia teikti paraiškas nacionalinei fizinio aktyvumo programai, skirtai masiniams fizinio aktyvumo renginiams organizuoti. Per 4 metus šiai programai gali būti skiriama iki 2,25 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Tikslas – skatinti fizinį aktyvumą, organizuojant renginius

Pagal Sporto įstatymą nacionalinė fizinio aktyvumo programa – tai 4 kalendorinių metų trukmės nacionalinės skėtinės nevyriausybinės organizacijos fizinio aktyvumo planavimo dokumentas, kuriame nurodomi švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus atitinkantys tikslai, uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti, terminai, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir jų reikšmės. Nacionalinėmis fizinio aktyvumo programomis siekiama sistemingai didinti šalies gyventojų fizinį aktyvumą. Ši priemonė nėra susijusi su nacionaliniais ar regioniniais fizinio aktyvumo projektais.

Pagal Sporto įstatymą nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms paraiškas gali teikti tik nacionalinės skėtinės nevyriausybinės organizacijos. Pareiškėjai turi atitikti Sporto įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus:

  • atitikti Lietuvos Respublikos  nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme skėtinei nacionalinei nevyriausybinei organizacijai keliamus reikalavimus;
  • vienyti ne mažiau kaip 20 nevyriausybinių organizacijų;
  • steigimo dokumente turi būti įtvirtinta pareiškėjų organų narių rotacija, numatant ne daugiau kaip 2 kadencijas po 4 metus arba 4 kadencijas po 2 metus iš eilės;
  • pareiškėjai turi būti atlikę praėjusių kalendorinių metų finansinių ataskaitų auditą ir Ministro nustatyta tvarka pateikusi nepriklausomo auditoriaus išvadą;
  • pareiškėjai turi įsipareigoti skirti ne mažesnio kaip Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyto dydžio nuosavų ar kitų šaltinių lėšų bendrąjį finansavimą programai įgyvendinti;
  • pareiškėjai savo interneto svetainėje turi skelbti šiuos einamųjų kalendorinių metų duomenis: metinio biudžeto sąmatą, strateginį veiklos planą, nacionalinę fizinio aktyvumo programą, kuriai įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų, nacionalinių fizinio aktyvumo programų, kurioms įgyvendinti buvo skirta valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinimo ataskaitas.

Kviečiame susipažinti su Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais nacionalinės fizinio aktyvumo programos, skirtos masiniams fizinio aktyvumo renginiams organizuoti reikalavimais ir paraiškų teikimo bei programos finansavimo ir administravimo tvarka.

Trukmė – 4 metai

Nacionalinei fizinio aktyvumo programai, skirtai masiniams fizinio aktyvumo renginiams organizuoti. Numatytas finansavimas – 2024 m. – 450 tūkst. Eur, 2025 m. – 600 tūkst. Eur, 2026 m. – 600 tūkst. Eur, 2027 m. – 600 tūkst. Pareiškėjai ne mažiau kaip 1 proc. nuo programos sąmatos turi prisidėti nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis.

Skėtinės nevyriausybinės organizacijos paraiškas gali teikti elektroniniu būdu sistemoje https://sistema.srf.lt  nuo 2024 m. sausio 30 d. 00.00 val. iki 2024 m. vasario 14 d. 23.59 val. Lietuvos laiku.

Konsultacijos kvietimo klausimais teikiamos darbo dienomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–12 val. ir 13–17 val., penktadieniais 8–12 val. ir 13–16 val., telefono numeriais +370 640 25 420, el. paštu: faprogramos@ltusportas.lt.