2023-06-16 blog

Dėl trenerių veiklos leidimų

Po viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos dėl trenerių veiklos leidimų po 2024 m. rugsėjo 1 d., Nacionalinė sporto agentūra gavo daug užklausų. Kviečiame susipažinti su aktualia informacija.

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymas. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 7 dalies nuostatas, asmenys, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo išduoti kūno kultūros ir sporto veiklos leidimai ir šių leidimų galiojimo terminas nebuvo pasibaigęs, yra laikomi įgijusiais fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialisto (toliau – fizinio aktyvumo ar sporto specialistas) arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriaus (toliau – instruktorius) statusą iki šio įstatymo įsigaliojimo ir turi teisę dirbti fizinio aktyvumo ar sporto specialistais arba instruktoriais ar teikti fizinio aktyvumo ar sporto specialistų paslaugas iki 2024 m. rugsėjo 1 d.

Norint dirbti treneriu po 2024 m. rugsėjo 1 d., reikėtų atitikti dabartinės redakcijos Sporto įstatymo 11 str. 2 d. nustatytus reikalavimus (būti įgijus sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinį laipsnį arba būti baigus fizinio ugdymo mokytojų rengimo studijų programą ir įgijus reikiamą kvalifikaciją; taip pat turint aukštąjį išsilavinimą ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka būti baigus mokymus aukštojoje mokykloje, vykdančioje sporto studijų krypties studijas).

Jeigu bus priimti Sporto įstatymo pakeitimai, liečiantys trenerių darbą, informacija apie tai bus paskelbta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Nacionalinės sporto agentūros interneto svetainėse su papildomais paaiškinimais.