Projektų viešinimas ir informavimas:

Viešinimo priemonėms gali būti numatyta ne daugiau kaip 5 procentai nuo projektui planuojamų (ir patvirtintų) tiesioginių išlaidų;

Projektų informavimo ir viešinimo priemonių tikslai yra: šviesti visuomenę apie fizinio aktyvumo naudą, informuoti apie projektuose įgyvendinamas veiklas bei jų rezultatus, užtikrinti projektams įgyvendinti skirtų lėšų skaidrumą, teikiamo finansavimo žinomumą ir atpažįstamumą.

Viešinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą, nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos, profesinės, komercinės, kitos įstatymų saugomą paslaptį sudarančios ar kitos įstatymų saugomos informacijos apsaugos reikalavimų, privaloma naudoti šias informavimo ir viešinimo priemones:

  • per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo paskelbti informaciją projekto vykdytojo ir, jei yra, partnerio (-ių) interneto svetainėse, nurodant projekto tikslą, laukiamus rezultatus, įgyvendinimo laikotarpį, skirto finansavimo dydį. Jeigu projekto vykdytojas ir / arba projekto partneris (-iai) (jei yra) neturi savo interneto svetainės, viešinama projekto vykdytojo ir / arba partnerių (jei yra) turimose socialinių tinklų paskyrose;
  • publikuoti vieną ar daugiau naujų straipsnių kas ketvirtį (jei projekto trukmė vienas ketvirtis ar mažiau – publikuoti vieną ar daugiau naujų straipsnių per projekto įgyvendinimo laikotarpį) apie projektu planuojamus pasiekti ar jau pasiektus rezultatus pasirinktoje visuomenės informavimo priemonėje;
  • visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, ne rečiau nei kas dvi savaites, viešinti informaciją apie projekto veiklų įgyvendinimą pateikiant vaizdinę medžiagą projekto vykdytojo ir / arba partnerio (-ių) (jei yra) interneto svetainėse ir / ar socialinių tinklų paskyrose;
  • viešinti informaciją apie projekto įgyvendinimą visuose dokumentuose (sutartyse, projekto veiklų dalyvių sąrašuose, skelbimuose ir kituose dokumentuose);
  • projekto vykdytojas privalo viešinti ne mažiau nei 50 procentų įgyvendinamų projekto veiklų.

Projekto vykdytojas projekto ir jo veiklų viešinimo įrodymus (pvz., nuorodas į internetinius šaltinius ir kt.) privalo teikti NSA sistemoje visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Įranga, priemonės ir kita medžiaga, įsigyta ar sukurta projekto metu, turi būti žymima NSA ženklu ir (arba) užrašu: „Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.“ Ženklas ir užrašo dydis turi būti pasirenkamas pagal įrangos, priemonės ar kitos medžiagos, įsigytos ar sukurtos projekto metu, dydį ir vietą, kurioje jis bus dedamas.

Projektų vykdytojai, atsižvelgdami į savo įgyvendinamų projektų specifiką, gali pasirinkti ir papildomas informavimo ir viešinimo priemones, tinkamas bei stiprinančias informacijos apie projektą sklaidą, pvz., mobiliuosius stendus, komunikaciją socialiniuose tinkluose, straipsnius regioninėje spaudoje, radijo ar televizijos reportažus, spaudos konferencijas ir pan. Viešinimo priemonės bei jų kiekis turi būti pasirenkamos ir planuojamos atsižvelgiant į įgyvendinamo projekto mastą, pobūdį, tikslinę auditoriją.

Visose projekto viešinimo priemonėse privaloma nurodyti užrašą: „Projektas bendrai finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.“ Ši informacija nurodoma tekstu ir, jei yra galimybė, naudojant NSA ženklą. Informacija apie vykdomą projektą skelbiama tik po sutarties pasirašymo.

Projektui viešinti turi būti naudojamas NSA ženklas, kurio pavyzdžiai skelbiami NSA svetainėje.

Viešinant projektą, projekto veiklos neturi būti naudojamos politinei reklamai, t. y. už užmokestį skleidžiant informaciją visuomenės informavimo priemonėse (televizijoje, radijuje, internete ir spaudoje) apie valstybės politiko, politinės partijos, politinės partijos nario ar politinės kampanijos dalyvio veiklą arba jų vardu.

Už tinkamą įgyvendinamų projektų viešinimą ir viešinimo rezultatus tiesiogiai atsakingi projektų vykdytojai.

Sporto rėmimo fondo viešinimo veiklose, be projektų vykdytojų dalyvauja ir NSA. NSA informaciją apie Sporto rėmimo fondo lėšų administravimą skelbia savo interneto svetainėje.