Nacionalinė sporto agentūra 2024 m. sausio 22 d. paskelbė kvietimus teikti paraiškas nacionaliniams ir regioniniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems valstybės biudžeto lėšomis.

Nacionalinis fizinio aktyvumo projektas pagal Lietuvos Respublikos sporto įstatymą turi būti vykdomas ne mažiau kaip 2 Lietuvos apskrityse, įtraukiant ne mažiau kaip 5 šalies savivaldybes.

Prioritetas
 • Nemokamos, reguliarios, vidutinio ir / ar didelio fizinio aktyvumo veiklos, skirtos vaikų fiziniam aktyvumui didinti. Ne mažiau kaip 75 procentų projekto dalyvių yra vaikai (iki 18 metų). Jei projekto veiklose dalyvauja kitų amžiaus grupių atstovai (pvz., šeimos nariai), jie fizinio aktyvumo veiklose kartu su vaikais turi dalyvauti tuo pačiu metu ir toje pačioje veikloje.
 • Visos projekto veiklos yra nemokamos; reguliarios projekto veiklos vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę ir trunka ne mažiau kaip 180 minučių per savaitę; reguliarių veiklų bendra trukmė ne trumpesnė nei 3 mėnesiai ir sudaro ne mažiau nei 70 procentų visų projekto veiklų; vidutinio ir/ar didelio intensyvumo fizinio aktyvumo veiklos sudaro ne mažiau 70 procentų visų projekto veiklų. Reikalavimas dėl vidutinio ir / ar didelio intensyvumo fizinio aktyvumo veiklų netaikomas projekto veikloms, skirtoms asmenims su negalia.
Specialieji vertinimo kriterijai
 • Didinamas fizinio aktyvumo veiklų prieinamumas mažiau galimybių turintiems asmenims. Aprašoma, kurie dalyviai ir kodėl priskiriami mažiau galimybių turinčiųjų grupei bei kokiais būdais jiems bus užtikrinamas fizinio aktyvumo prieinamumas (ne mažiau nei 60 procentų projekto veiklų, taip pat numatomas ne mažesnis nei 70 procentų unikalių mažiau galimybių turinčiųjų dalyvių skaičius veiklose).
 • Projekto fizinio aktyvumo veiklose (ne mažiau nei 50 procentų projekto veiklų) kartu su vaikais dalyvauja jų šeimos nariai (ne mažesnis nei 25 procentų unikalių šeimos narių dalyvių skaičius veiklose).
 • Fizinio aktyvumo paslaugų prieinamumo didinimas vaikams atvirose erdvėse savo gyvenamoje vietovėje. Siekiama fizinio aktyvumo veiklas priartinti prie kasdieninio gyvenimo, laikantis tvarumo principų, fiziniam aktyvumui didinti panaudojamos arti esančios atviros erdvės (ne mažiau nei 70 procentų projekto veiklų).
 • Projektu siekiama stiprinti praktinius krašto gynybos bei atsparumą krizėms ugdančius išgyvenimo įgūdžius, skatinti pilietiškumą.
Kvietimo dydis
 • Kvietimu planuojama paskirstyti ne mažiau kaip 2 mln. Eur valstybės biudžeto (Sporto rėmimo fondo) lėšų. 
Galimi pareiškėjai
 • Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys.
 • Juridinis asmuo, kaip pareiškėjas arba projekto partneris, per kalendorinius metus gali teikti (arba dalyvauti teikiant kaip projekto partneris) tik 1 paraišką nacionaliniam fizinio aktyvumo projektų kvietimui.
 • Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi nurodyti (ir, jei taikoma, pagrįsti), ar jo paraiška pretenduoja į asmenų su negalia fizinio aktyvumo plėtrą skatinančių projektų Sporto rėmimo fondo finansavimo dalį. Į asmenų su negalia fizinio aktyvumo plėtrą skatinančių projektų Sporto rėmimo fondo lėšų 10 proc. dalį gali pretenduoti:
  • projektai, kurių ne mažiau kaip 70 proc. naudos gavėjų (projekto veiklų dalyvių) yra asmenys su negalia arba projektas yra skirtas sporto specialistų, dirbančių arba ketinančių dirbti su asmenimis su negalia sporto srityje, kvalifikacijai tobulinti;
  • projektai, kurių pareiškėjai (ar bent vienas iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių) atitinka bent vieną iš šių reikalavimų: yra asmenų su negalia sporto mėgėjų organizacija, asmenų su negalia socialinės integracijos srityje veikianti organizacija arba pareiškėjo (ar bent vieno iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių) steigimo dokumentuose nurodyta, kad organizacija vykdo konkrečiai asmenų su negalia fizinio aktyvumo ar sporto veiklą (sprendžiama iš pateikiamų steigimo dokumentų arba priklausymo asmenų su negalia integracijos / asmenų su negalia sporto mėgėjų organizacijų tinklui dokumentų ir pan.).
Paraiškų teikimo terminas
 • Paraiškos su priedais teikiamos iki 2024 m. vasario 21 d. 23.59 val. Lietuvos laiku.
Paraiškų pateikimo būdas
 • Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu elektroninėje paraiškų pateikimo, vertinimo ir projektų administravimo sistemoje adresu https://sistema.srf.lt/.
Projekto trukmė
 • Ne ilgesnė nei 2 metai, bet ne ilgiau nei 2 biudžetiniai metai;
 • Projektų įgyvendinimo laikotarpio pradžios data negali būti ankstesnė nei 2024 m. liepos 1 d. ir vėlesnė nei 2025 m. sausio 1 d.
 • Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaiga negali būti vėlesnė nei 2025 m. gruodžio 31 d.
Finansavimo intensyvumas
 • Nacionaliniam fizinio aktyvumo projektui įgyvendinti prašomų skirti tinkamų Sporto rėmimo fondo lėšų suma negali būti mažesnė kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) Eur ir negali būti didesnė kaip 200 000 (du šimtai tūkstančių) Eur.
 • Projekto vykdytojai turi prisidėti prie projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo projekto sąmatos.

Konsultacijos 2024 m. nacionalinių fizinio aktyvumo projektų kvietimo klausimais teikiamos darbo dienomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–12 val. ir 13–17 val., penktadieniais 8–12 val. ir 13–16 val., telefono numeriais +370 640 25 420 ir +370 640 25 421, el. paštu faprojektai@ltusportas.lt

Regioninis fizinio aktyvumo projektas pagal Sporto įstatymą turi būti vykdomas 1 Lietuvos apskrityje (savivaldybių skaičius neapibrėžiamas).

Prioritetas
 • Vietos bendruomenės asmenys įtraukiami į nemokamas, reguliarias, vidutinio ir / ar didelio fizinio aktyvumo veiklas.
 • Visos projekto veiklos yra nemokamos; reguliarios projekto veiklos vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę ir trunka ne mažiau kaip 180 minučių per savaitę; reguliarių veiklų bendra trukmė ne trumpesnė nei 3 mėnesiai ir sudaro ne mažiau nei 70 procentų visų projekto veiklų; vidutinio ir/ar didelio intensyvumo fizinio aktyvumo veiklos sudaro ne mažiau 70 procentų visų projekto veiklų. Reikalavimas dėl vidutinio ir / ar didelio intensyvumo fizinio aktyvumo veiklų netaikomas projekto veikloms, skirtoms asmenims su negalia.
Specialieji vertinimo kriterijai
 • Fizinio aktyvumo veiklose kartu, t. y. tuo pačiu metu ir toje pačioje veikloje, dalyvauja skirtingų amžiaus grupių atstovai ir / arba šeimos nariai.
 • Projektu siekiama sudaryti lygias galimybes dalyvauti vyrams ir moterims: ne mažiau nei 50 procentų fizinio aktyvumo projekto dalyvių yra mergaitės, merginos ar moterys.
 • Projektas prisidės prie bendruomeniškų ryšių kūrimo ir stiprinimo tarp mokyklų, vietos sporto klubų ir bendruomenių.
 • Projektu siekiama stiprinti praktinius krašto gynybos bei žmogaus atsparumą krizėms ugdančius išgyvenimo įgūdžius, skatinti pilietiškumą.
 • Į projekto veiklas įtraukiami savanoriai ir / arba neatlygintinai projekto veiklose dalyvaujantys lektoriai, fizinio aktyvumo veiklų vedėjai, sporto lyderiai (pvz., visuomenėje žinomi fiziškai aktyvūs asmenys, žurnalistai, esami ar buvę aukšto meistriškumo sporto atstovai ir kt.), paraiškoje pagrindžiamas jų pasirinkimas ir vaidmuo.
Kvietimo dydis
 • Kvietimu planuojama paskirstyti ne mažiau kaip 1 mln. Eur valstybės biudžeto (Sporto rėmimo fondo) lėšų.  
Galimi pareiškėjai
 • Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys.
 • Juridinis asmuo, kaip pareiškėjas arba projekto partneris, per kalendorinius metus gali teikti (arba dalyvauti teikiant kaip projekto partneris) tik 1 paraišką regioniniam fizinio aktyvumo projektų kvietimui.
 • Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi nurodyti (ir, jei taikoma, pagrįsti), ar jo paraiška pretenduoja į asmenų su negalia fizinio aktyvumo plėtrą skatinančių projektų Sporto rėmimo fondo finansavimo dalį. Į asmenų su negalia fizinio aktyvumo plėtrą skatinančių projektų Sporto rėmimo fondo lėšų 10 proc. dalį gali pretenduoti:
  • projektai, kurių ne mažiau kaip 70 proc. naudos gavėjų (projekto veiklų dalyvių) yra asmenys su negalia arba projektas yra skirtas sporto specialistų, dirbančių arba ketinančių dirbti su asmenimis su negalia sporto srityje, kvalifikacijai tobulinti;
  • projektai, kurių pareiškėjai (ar bent vienas iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių), atitinka bent vieną iš šių reikalavimų: yra asmenų su negalia sporto mėgėjų organizacija, asmenų su negalia socialinės integracijos srityje veikianti organizacija arba pareiškėjo (ar bent vieno iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių) steigimo dokumentuose nurodyta, kad organizacija vykdo konkrečiai asmenų su negalia fizinio aktyvumo ar sporto veiklą (sprendžiama iš pateikiamų steigimo dokumentų arba priklausymo asmenų su negalia integracijos / asmenų su negalia sporto mėgėjų organizacijų tinklui dokumentų ir pan.).
Paraiškų teikimo terminas
 • Paraiškos su priedais teikiamos iki 2024 m. vasario 21 d. 23.59 val. Lietuvos laiku.
Paraiškų pateikimo būdas
 • Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu elektroninėje paraiškų pateikimo, vertinimo ir projektų administravimo sistemoje adresu https://sistema.srf.lt/.
Projekto trukmė
 • Ne ilgesnė nei 1 metai, bet ne ilgiau nei 1 biudžetiniai metai;
 • Projektų įgyvendinimo laikotarpio pradžios data negali būti ankstesnė nei 2024 m. liepos 1 d. ir vėlesnė nei 2024 m. rugsėjo 30 d.
 • Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaiga negali būti vėlesnė nei 2024 m. gruodžio 31 d.
Finansavimo intensyvumas
 • Regioniniam fizinio aktyvumo projektui įgyvendinti prašomų skirti tinkamų Sporto rėmimo fondo lėšų suma negali būti mažesnė kaip 5 000 (penki tūkstančiai) Eur ir negali būti didesnė kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) Eur.
 • Projekto vykdytojai turi prisidėti prie projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo projekto sąmatos.

Konsultacijos 2024 m. regioninių fizinio aktyvumo projektų kvietimo klausimais teikiamos darbo dienomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–12 val. ir 13–17 val., penktadieniais 8–12 val. ir 13–16 val., telefono numeriais +370 640 25 420 ir +370 640 25 421, el. paštu faprojektai@ltusportas.lt.