• Projektai atrenkami patikrai atsitiktine tvarka arba gavus pagrįstą informaciją, kad projektas vykdomas, nesilaikant valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, finansavimo tvarkos apraše ir (ar) projekto sutartyje nustatytos tvarkos.
  • Patikra – tai pagal nustatytas procedūras suplanuotas ir atliekamas Nacionalinės sporto agentūros darbuotojų lankymasis projekto įgyvendinimo, jo dokumentų saugojimo ar kitoje, su projekto veiklomis susijusioje vietoje, siekiant patikrinti ar vykdomos projekte suplanuotos veiklos ir ar šios veiklos atitinka dokumentuose nurodytas veiklas.
  • Patikros gali būti dviejų tipų – planinės ir neplaninės.

Planinė projekto patikra – tai patikra, kurią Nacionalinės sporto agentūros darbuotojai atlieka projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje. Apie planuojamą patikrą vietoje ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas informuojamas projekto vykdytojas ir (ar) projekto partneris (-iai) (jei patikra vykdoma pas partnerį (-ius). Jei išankstinis informavimas apie patikrą vietoje gali turėti neigiamos įtakos patikros rezultatams, vykdoma neplaninė projekto patikra, apie kurią projekto vykdytojas neinformuojamas;

Neplaninė projekto patikra – tai patikra, Nacionalinės sporto agentūros darbuotojų organizuojama pagal poreikį iš anksto neinformuojant projekto vykdytojo. Neplaninė patikra organizuojama siekiant nustatyti, ar projekto veiklos vyksta taip, kaip suplanuota, ir užkirsti kelią galimoms projekto rizikoms.

  • Daugiau informacijos apie projektų patikras Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių projektų finansavimo tvarkos apraše.