Nacionalinė sporto agentūra 2023 m. kovo 24 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems valstybės biudžeto lėšomis.

2023 m. kvietimas skirtas nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams, t. y. projektams vykdomiems ne mažiau kaip 2 Lietuvos apskrityse, įtraukiant ne mažiau kaip 5 Lietuvos savivaldybes.

Prioritetas
 • Šių metų kvietime taikomas prioritetas veikloms, skirtoms vaikų fiziniam aktyvumui didinti, t. y. ne mažiau kaip 75 proc. projekto dalyvių turi būti vaikai (iki 18 m.).
Specialieji vertinimo kriterijai
 • Fizinio aktyvumo paslaugų prieinamumo didinimas vaikams savo gyvenamoje vietovėje;
 • Didinamas fizinio aktyvumo veiklų prieinamumas mažiau galimybių turintiems asmenims;
 • Asmenys skatinami reguliariai (ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose, apimančiose ne trumpesnį nei 3 mėnesių laikotarpį (ne mažiau nei 60 proc. projekto veiklų);
 • Dalyviams siūlomos visos projekto veiklos yra nemokamos.
Kvietimo dydis
 • Kvietimu planuojama paskirstyti Fondo lėšų suma yra ne mažiau kaip 1 mln. Eur.
Galimi pareiškėjai
 • Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys.
 • Juridinis asmuo, kaip pareiškėjas arba projekto partneris, gali teikti (arba dalyvauti teikiant kaip projekto partneris) tik vieną paraišką šiam Kvietimui.
 • Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi nurodyti (ir, jei taikoma, pagrįsti), ar jo paraiška pretenduoja į neįgaliųjų fizinio aktyvumo plėtrą skatinančių projektų Fondo finansavimo dalį. Į neįgaliųjų fizinio aktyvumo plėtrą skatinančių projektų Fondo lėšų 10 proc. dalį gali pretenduoti:
 • projektai, kurių ne mažiau kaip 50 proc. naudos gavėjų (projekto veiklų dalyvių) yra neįgalieji asmenys arba projektas yra skirtas sporto specialistų, dirbančių arba ketinančių dirbti su neįgaliaisiais asmenimis sporto srityje, kvalifikacijai tobulinti;
 • projektai, kurių pareiškėjai (ar bent vienas iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių) atitinka bent vieną iš šių reikalavimų: yra neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija, neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija arba pareiškėjo (ar bent vieno iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių) steigimo dokumentuose nurodyta, kad organizacija vykdo konkrečiai neįgaliųjų fizinio aktyvumo ar sporto veiklą (sprendžiama iš pateikiamų steigimo dokumentų arba priklausymo neįgaliųjų integracijos / neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijų tinklui dokumentų ir pan.).
Paraiškų teikimo terminas
 • Paraiškos su priedais teikiamos iki 2023 m. balandžio 24 d. 24.00 val. Lietuvos laiku.
Paraiškų pateikimo būdas
 • Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu Elektroninėje paraiškų teikimo ir vertinimo sistemoje adresu https://sistema.srf.lt.
Projekto trukmė
 • Ne ilgesnė nei 2 biudžetiniai metai;
 • Rekomenduojama projekto įgyvendinimo pradžia ne ankstesnė negu 2023 m. liepos 1 d.;
 • Projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data ne vėlesnė negu 2023 m. gruodžio 1 d.;
 • Projekto įgyvendinimo pabaiga negali būti vėlesnė negu 2024 m. gruodžio 31 d.
Finansavimo intensyvumas
 • Minimali nacionalinio fizinio aktyvumo projekto finansavimo suma 50 tūkst. Eur;
 • Maksimali nacionalinio fizinio aktyvumo projekto finansavimo suma 200 tūkst. Eur;
 • Projekto vykdytojai turi prisidėti prie projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis (toliau – nuosavos lėšos) ne mažiau kaip 10 proc. nuo projekto sąmatos.

Konsultacijos 2023 m. nacionalinių fizinio aktyvumo projektų kvietimo klausimais teikiamos darbo dienomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–12 val. ir 13–17 val., penktadieniais 8–12 val. ir 13–16 val., telefono numeriais +370 640 25 420 ir +370 640 25 421, el. paštu faprojektai@ltusportas.lt.