Nacionalinė sporto agentūra 2023 m. liepos 3 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms, finansuojamoms valstybės biudžeto lėšomis.

Pagal Lietuvos Respublikos sporto įstatymą nacionalinė fizinio aktyvumo programa – tai 4 kalendorinių metų trukmės nacionalinės skėtinės nevyriausybinės organizacijos fizinio aktyvumo planavimo dokumentas, kuriame nurodomi švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus atitinkantys tikslai, uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti, terminai, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir jų reikšmės. Nacionalinės fizinio aktyvumo programos yra nauja valstybės fizinio aktyvumo skatinimo priemonė. Ji nėra susijusi su nacionaliniais ar regioniniais fizinio aktyvumo projektais. 2023 m. kvietimas skirtas 3 nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms:

  • Nacionalinė fizinio aktyvumo programa, skirta mokyti vaikus plaukti ir formuoti saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens įgūdžius;
  • Nacionalinė fizinio aktyvumo programa, skirta masiniams fizinio aktyvumo renginiams organizuoti;
  • Nacionalinė fizinio aktyvumo programa, skirta sportinio švietimo plėtotei.

Paraiškas gali teikti tik skėtinės nevyriausybinės organizacijos. Pareiškėjams keliami ir kiti reikalavimai:

  • atitikti Lietuvos Respublikos  nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme skėtinei nacionalinei nevyriausybinei organizacijai keliamus reikalavimus;
  • vienyti ne mažiau kaip 20 nevyriausybinių organizacijų;
  • steigimo dokumente turi būti įtvirtinta pareiškėjų organų narių rotacija, numatant ne daugiau kaip 2 kadencijas po 4 metus arba 4 kadencijas po 2 metus iš eilės;
  • pareiškėjai turi būti atlikę praėjusių kalendorinių metų finansinių ataskaitų auditą ir Ministro nustatyta tvarka pateikusi nepriklausomo auditoriaus išvadą;
  • pareiškėjai turi įsipareigoti skirti ne mažesnio kaip Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyto dydžio nuosavų ar kitų šaltinių lėšų bendrąjį finansavimą programai įgyvendinti;
  • pareiškėjai savo interneto svetainėje turi skelbti šiuos einamųjų kalendorinių metų duomenis: metinio biudžeto sąmatą, strateginį veiklos planą, nacionalinę fizinio aktyvumo programą, kuriai įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų, nacionalinių fizinio aktyvumo programų, kurioms įgyvendinti buvo skirta valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinimo ataskaitas.