Pagrindinės sąvokos ir trumpiniai:

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų finansavimo tvarkos aprašas – Aprašas

Sporto rėmimo fondas – Fondas

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos – IRD

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos respublikos finansu ministerijos – VMI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – SODRA

Sporto projektų komisija – Komisija

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimo sutartis – Sutartis

DUK 

Reikalavimai pareiškėjams

 • Ar galima teikti po paraišką 2024 m. nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų konkursams?

ATSAKYMAS

Ne. Vienas juridinis asmuo kaip pareiškėjas turi apsispręsti, kokią vieną paraišką teiks 2024 m. kvietimui – regioninio ar nacionalinio fizinio aktyvumo projekto. Tas pats juridinis asmuo gali būti arba pareiškėju, arba partneriu tik viename projekte. Pvz., jei teikiate paraišką regioniniam fizinio aktyvumo projektui kaip pareiškėjas, visos kitos paraiškos regioninių ar nacionalinių projektų, kurias būsite pateikę patys arba būsite paraiškose įtraukti kaip partneriai, nebus vertinamos.

 • Ar visose savivaldybėse ir apskrityse turi vykti po vienodą skaičių užsiėmimų? Ar gali vienoje savivaldybėje jų vykti daugiau, o kitoje mažiau?

ATSAKYMAS

Veiklų skaičius atskirose savivaldybėse nėra reglamentuojamas.

 • Ar gali ta pati organizacija teikti po vieną paraišką sporto bazių pagerinimo ir nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams?

ATSAKYMAS

Pagal galiojančias nuostatas nėra ribojimo teikti (ar dalyvauti teikiant kaip projekto partneriui) po vieną paraišką sporto bazių pagerinimo ir nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams.

 • Ar paskelbtame kvietime teikti paraiškas nacionaliniams ir regioniniams fizinio aktyvumo projektams tinkamas pareiškėjas būtų universitetas ar biudžetinė įstaiga?

ATSAKYMAS

Paraiškas pagal Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų finansavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) pirmame priede pateiktą formą, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti juridiniai asmenys. Nėra apribota juridinio asmens teisinė forma.

 • Ar savanoris gali būti treneriu?

ATSAKYMAS

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 11 straipsnyje yra įtvirtinti reikalavimai asmenims, kurie turi teisę dirbti fizinio aktyvumo ar sporto specialistais. Projekto tiesioginių veiklų vykdytojai (treneriai, instruktoriai ir pan.) turi atitikti nustatytus reikalavimus neatsižvelgiant, ar jie projekte veikia savanoriškais pagrindais, ar už vykdomą veiklą gauna atlygį.

 • Ar savanorio išlaidos gali būti kompensuojamos iš Sporto rėmimo fondo lėšų?

ATSAKYMAS

Patiksliname, kad savanoriškos veiklos principus, savanorio ir savanoriškos veiklos organizatoriaus teises ir pareigas, savanorių išlaidų kompensavimo atvejus nustato Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas. Savanoriška veikla vykdoma sudarius savanoriškos veiklos sutartį. Savanoriui gali būti kompensuojamos su savanoriška veikla susijusios išlaidos pateikiant tai patvirtinančius dokumentus (kvitus, sąskaitas faktūras ir pan.).

PASTABA

Renkantis regioninių fizinio aktyvumo projektų 2024 m. kvietimo specialųjį kriterijų:

Į projekto veiklas įtraukiami savanoriai ir / arba neatlygintinai projekto veiklose dalyvaujantys lektoriai, fizinio aktyvumo veiklų vedėjai, sporto lyderiai (pvz., visuomenėje žinomi fiziškai aktyvūs asmenys, žurnalistai, esami ar buvę aukšto meistriškumo sporto atstovai ir kt.), paraiškoje pagrindžiamas jų pasirinkimas ir vaidmuo.

Patiksliname, kad asmenims, kurie nevykdo fizinio aktyvumo veiklų (t.y., nėra treneriai, instruktoriai) nėra prievolės atitikti Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 11 str.

 • Regioninio fizinio aktyvumo projekto trukmė – 6 mėnesiai. Ar tai reiškia, kad turėsime teikti tik galutinę veiklos ataskaitą ir galutinį mokėjimo prašymą, ir kad 70 proc. projekto išlaidų turime apmokėti patys, o juos kompensuosite, kai pateiksime galutinę ataskaitą su mokėjimo prašymu?

ATSAKYMAS

Taip, ataskaita turės būti pateikiama tik galutinė. Projektui įgyvendinti projekto vykdytojo prašymu gali būti išmokamas iki 30 procentų visų skirtų lėšų avansas. Visos projekto išlaidos turės būti apmokėtos ir deklaruojamos tik galutiniame mokėjimo prašyme. Jei išlaidos bus tinkamos, t. y. pagal patvirtintą sąmatą, tinkamai apmokėtos, tinkamai atlikti pirkimai, pateikti visi apmokėjimą įrodantys ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai, jos bus kompensuojamos.

 • Jeigu organizacija šiai dienai turi skolą Sodroje, ar dėl to paraiška būtų nevertinama? Jeigu organizacija nėra pateikusi deklaracijos už praėjusius metus, ar paraiška būtų vertinama?

ATSAKYMAS

Visi be išimties paraiškų teikėjai – juridiniai asmenys, jų vadovai ir finansininkai, o taip pat projekto partnerių kiekviena organizacija, kaip juridiniai asmenys, jų vadovai ir finansininkai yra tikrinami IRD, VMI ir SODRA duomenų bazėse. Taip pat tikrinami įsiskolinimai atsakingai institucijai dėl Sporto rėmimo fondo lėšų panaudojimo. Dėl įsiskolinimų Fondui, SODRA ir VMI paraiška nėra atmetama, pareiškėjui (jei taikoma, ir partneriams) suteikiama galimybė skolas padengti. Jei projektas po vertinimo etapų ir projektų Komisijos sprendimo atrenkamas finansavimui, o skola yra nepadengta, sutartis su tokiu pareiškėju nepasirašoma. Kita situacija su IRD – jei gaunama informacija apie galiojantį juridinio ar fizinio asmens teistumą paraiška iškart atmetama ir nevertinama. Fondo lėšos negali būti skiriamos, jeigu yra aplinkybių, numatytų LR Sporto įstatymo 20 straipsnyje. Plačiau apie tai skaitykite Aprašo 12 punkte ir minėtame Sporto įstatymo straipsnyje https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.23317/asr

 • Kodėl renkantis regioninio projekto vykdymo laikotarpį man leidžia pasirinkti tik nuo liepos 1 iki gruodžio 31. Ar negali būti vykdymo laikas ilgesnis?

ATSAKYMAS

Sistemoje pildoma paraiška suprogramuota, remiantis šiomis teisės aktų nuostatomis: regioninio fizinio aktyvumo projekto trukmė – ne ilgesnė nei 1 metai, bet ne ilgesnė nei vieni biudžetiniai metai. Kvietime teikti paraiškas regioniniams fizinio aktyvumo projektams įvardinta: „Projektų įgyvendinimo laikotarpio pradžios data negali būti ankstesnė negu 2024 m. liepos 1 d. ir vėlesnė negu 2024 m. rugsėjo 30 d. 14. Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė nei 1 metai, bet ne ilgiau nei vieni biudžetiniai metai. Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaiga negali būti vėlesnė negu 2024 m. gruodžio 31 d.“.

 • Ar kvalifikacijos tobulinimo metu pareiškėjo darbuotojai gali įgyti fizinio aktyvumo ar sporto specialisto kvalifikaciją Sporto įstatymo numatyta tvarka?

ATSAKYMAS

Projekto rėmuose kvalifikacijos tobulinimo veiklos skirtos asmenims jau įgijusiems kvalifikaciją ir gali būti numatomos tik kvalifikacijos tobulinimo veiklos, bet ne kvalifikacijos įgijimas.

 • Kai baigsis paraiškų vertinimas, jeigu paraiška bus finansuojama ir projekto įgyvendinimo sutartis pasirašyta, kada bus pervesti pinigai projektą įgyvendinančiai organizacijai?

ATSAKYMAS

Sporto rėmimo fondo lėšų suma nėra pervedama į pareiškėjo / projekto vykdytojo banko sąskaitą. Projektui įgyvendinti gali būti išmokamas iki 30 procentų visų skirtų lėšų avansas. Avansas Sutarties galiojimo metu gali būti išmokamas tik vieną kartą, projekto vykdytojui Sistemoje teikiant prašymą. NSA projekto vykdytojui perveda avansą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo avansinio mokėjimo prašymo gavimo dienos. Avansinio mokėjimo prašymo pateikimo tvarka nustatoma sutartyje. Kiti mokėjimai atliekami tik projekto vykdytojui pateikus ir Nacionalinei sporto agentūrai patvirtinus projekto tarpines veiklos ataskaitas su tarpiniais mokėjimo prašymais. Pastaruosiuose atsiskaitoma tik už ataskaitinio laikotarpio patirtas ir apmokėtas projekto išlaidas, kurios numatytos projekto sąmatoje. Jų teikimas yra kas 6 mėnesiai, tačiau tikslus atsiskaitymų grafikas bus pateikiamas projekto įgyvendinimo sutartyje. Jei projekto trukmė trumpesnė nei 6 mėnesiai, teikiama tik galutinė veiklos ataskaita ir galutinis mokėjimo prašymas.

Kriterijai / Prioritetai

 • Ar privaloma, kad projekto veiklos būtų ir reguliarios, ir nemokamos, o gal užtenka, kad būtų nemokamas fizinio aktyvumo renginys, kad atitiktų prioritetą?

ATSAKYMAS

Paraiška (projektas) turi pilnai atitikti nustatytą prioritetą.

Jei pastebėjote, paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo formoje (3 priedas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/040b0a70c22e11ed97b2975f7dad7488/asr)  ir Aprašo 44 punkte, už projekto atitikimą prioritetui skiriama 0 arba 10 balų. Tarpinių balų nėra.

 • Kas traktuojama kaip reguliarios veiklos? Kaip dažnai ir kokį periodą jos turi tęstis?

ATSAKYMAS

Patikslinimas dėl nemokamų, reguliarių veiklų ir jų intensyvumo skelbiamas teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cf085020bacb11eea5a28c81c82193a8:

„1.2. Papildau 2024 metų kvietimo teikti paraiškas regioniniams fizinio aktyvumo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis 26 punktą pastaba: „Kvietimo prioritetą atitinkančiomis laikytinos fiziniam aktyvumui didinti skirtos veiklos, kai: jos yra visos nemokamos; reguliarios veiklos vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę ir trunka ne mažiau kaip 180 minučių per savaitę; reguliarių veiklų bendra trukmė ne trumpesnė nei 3 mėnesiai ir sudaro ne mažiau nei 70 procentų visų projekto veiklų; vidutinio ir/ar didelio intensyvumo fizinio aktyvumo veiklos sudaro ne mažiau 70 procentų visų projekto veiklų. Reikalavimas dėl vidutinio ir / ar didelio intensyvumo fizinio aktyvumo veiklų netaikomas projekto veikloms, skirtoms asmenims su negalia“.

 • Kaip nustatyti veiklos intensyvumą?

ATSAKYMAS

Veiklų intensyvumą turi nustatyti ir pagrįsti pareiškėjas aprašydamas projekto veiklas.

Rekomenduojame vadovautis:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a53f3271149f11eb9604df942ee8e443

Fizinio aktyvumo veiklų intensyvumo lygiai įvardinti dokumentuose, kurių nuorodos pateiktos ir paraiškoje:

Bendrosios fizinio aktyvumo rekomendacijos visoms amžiaus grupėms https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/BENDROSIOS_FA_REKOMENDACIJOS_pap_%20vaik%C5%B3%20fa%20rekomendacijomis%20(1)(2).pdf

Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos „WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour“ https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/337001/9789240014886-eng.pdf

 • Ar absoliučiai visos veiklos, nepaisant jų skaičiaus, turi būti nemokamos?

ATSAKYMAS

Taip. Tiek nacionaliniams, tiek regioniniams fizinio aktyvumo projektams visos absoliučiai veiklos turi būti nemokamos dalyviams. Kitu atveju tokia paraiška neatitiks prioriteto ir tokiai paraiškai finansavimas nebus skiriamas.

 • Didinamas fizinio aktyvumo veiklų prieinamumas mažiau galimybių turintiems asmenims. Aprašoma, kurie dalyviai ir kodėl priskiriami mažiau galimybių turinčiųjų grupei bei kokiais būdais jiems bus užtikrinamas fizinio aktyvumo prieinamumas (ne mažiau nei 60 procentų projekto veiklų, taip pat numatomas ne mažesnis nei 70 procentų unikalių mažiau galimybių turinčiųjų dalyvių skaičius veiklose). Patikslinkite, kaip skaičiuojamas 70 proc. unikalių mažiau galimybių turinčiųjų dalyvių skaičius?

ATSAKYMAS

Daugiau nei 60 procentų projekto veiklų privalo būti prieinamos mažiau galimybių turintiems asmenims (pvz. planuojate vykdyti krepšinio treniruotes, krepšinio stovyklą ir krepšinio turnyrą. Bent 2 iš 3 veiklų (pvz. krepšinio treniruotėse ir stovykloje) turi būti užtikrintas prieinamumas mažiau galimybių turintiems asmenims. Tačiau ne mažiau nei 70 procentų dalyvių privalo būti asmenys, turintys mažiau galimybių, ne tik nuo 60 proc. veiklų, bet ir nuo bendro visų projekto dalyvių skaičiaus.

 • Kas yra mažiau galimybių turintys asmenys?

ATSAKYMAS

Mažiau galimybių turintis asmuo – asmuo, kuris turi mažiau galimybių nei kiti asmenys, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria tam tikrų sunkumų, tokių kaip socialiniai, ekonominiai, išsilavinimo, kultūriniai, geografiniai sunkumai, negalia, sveikatos problemos.

 • Paraiškoje yra laukelis –bendras fizinio aktyvumo veiklų intensyvumas. Ką čia reikia nurodyti?

ATSAKYMAS

Bendras fizinio aktyvumo veiklų intensyvumas nustatomas pagal nuorodose pateiktą informaciją (įrašomas intensyvumo lygis – mažas, vidutinis, aukštas). Daugiau informacijos yra atsakyme apie veiklų intensyvumą.

 • Paraiškoje yra laukelis – Bendra fizinio aktyvumo veiklų trukmė (val.). Ar čia reikia nurodyti vieno projekto dalyvio veiklos trukmę ar grupės?

ATSAKYMAS

Bendrą fizinio aktyvumo veiklų trukmę (val.) reikia nurodyti kiekvienai veiklai ir kiekvienai grupei. Jei visų grupių trukmė bus vienoda, pakanka nurodyti vienoje eilutėje ir būtinai laukelyje „Bendras per projekto įgyvendinimo laikotarpį numatomas šios veiklos fizinio aktyvumo grupių skaičius“ nurodyti grupių skaičių. Jei bus tos pačios veiklos grupių, kurių fizinio aktyvumo užsiėmimų trukmė bus skirtinga, spauskite mygtuką „+Pridėti dalyvių grupę“ ir nurodykite prašomą informaciją. Pasirinkus „Vykdomos reguliarios fizinio aktyvumo pratybos“ informacija laukeliuose pildoma vienos grupės vienoms pratyboms, o ne atskirai kiekvienam dalyviui.

Lentelėje „Bendra šios veiklos fizinio aktyvumo veiklų trukmė ir intensyvumas“ nurodoma susumuota informacija iš visų grupių.

Sąmata

 • Jeigu treneris įdarbinamas pagal paslaugų sutartį – kokį išlaidų pobūdį pasirinkti „paslauga” ar „darbo užmokestis”?

ATSAKYMAS

Pasirenkate išlaidų pobūdį pagal tai, kokiomis sąlygomis asmuo įdarbintas ar bus įdarbinamas projekte: jei pagal paslaugų sutartį – renkatės „Paslauga“, jei pagal darbo sutartį – „Darbo užmokestis“. Būkite atidūs planuodami išlaidas personalui: jei treneris, lektorius, teisėjas – tikėtina tai bus tiesioginiai projekto veiklų vykdytojai ir jų išlaidas planuosite 1-oje išlaidų kategorijoje. Jei asmuo projekte atliks administruojančias funkcijas, pvz. finansininkas, buhalteris, projekto vadovas/koordinatorius – tokias išlaidas numatysite 4-oje išlaidų kategorijoje pasirinkdami procentą ne didesnį nei 10 proc. Tačiau procento pasirinkimas turi būti pagrįstas Jūsų skaičiavimais kaip tai numatyta Apraše 70.2.2.1. punkte. Atkreipkite dėmesį, kad abiem atvejais mato vienetas atlygiui apskaičiuoti bus valanda (val.). Dėl asmenų, kurie dirbtų projekte pagal paslaugų sutartis: jiems išmokamas tik atlygis, suderėtas paslaugų sutartyje, ir jokie kiti mokėjimai, kaip pvz. apgyvendinimo, maitinimo, kelionės/komandiruočių, kuro išlaidos negali būti dengiamos. Jei tokias išlaidas numatysite sąmatoje, t. y. pvz. ir atlygį treneriui pagal paslaugų sutartį, ir trenerio kuro išlaidas, pastarosios, t. y. kuro išlaidos, bus ekspertinio vertinimo metu išbrauktos.

 • Projekto metu ketiname įsigyti trenerių paslaugas vykdydami apklausą ir samdydami trenerius pagal paslaugų sutartį (individuali veikla). Kaip teisingai sąmatoje nurodyti mato vienetus?

ATSAKYMAS

70.1.2. atlyginimai pagal autorines sutartis bei kitų atlygintinų paslaugų sutartis. Projekto veiklas vykdančio paslaugų teikėjo atlyginimui iš Fondo lėšų gali būti skirta iki 15 minimalių valandinių užmokesčių per valandą dydžio suma. Atlyginimas projekte apskaičiuojamas valandomis (valandinis darbo apmokėjimo būdas);“.

 • Nacionaliam projektui maksimali suma gali būti 50 000 Eur. Ar tokią sumą maksimaliai gali skirti Fondas ir prie jos reikėtų pridėti 10 proc. nuosavo indėlio? Ar Fondas maksimaliai skirti gali 45 000 Eur, įvertinant, kad 10 proc. (5 000 Eur) yra nuosavos lėšos?

ATSAKYMAS

Apraše nurodytos Fondo skiriamos sumos. Minimali prašoma suma nacionalinio fizinio aktyvumo projekto atveju turėtų būti 50 000 Eur, o nuosavas indėlis turėtų būti paskaičiuotas papildomai.

„16. Projektui įgyvendinti skirta Fondo lėšų suma negali būti:

16.1 NFA projektui mažesnė kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) Eur, RFA projektui – 5 000 (penki tūkstančiai) Eur.

16.2. NFA projektui didesnė kaip 200 000 (du šimtai tūkstančių) Eur, RFA projektui – 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) Eur.“.

 • Ar teisingai supratome, kad ilgalaikio inventoriaus galima isigyti bet ne daugiau nei 10 proc. nuo pirmos sąmatos lentelės? Jeigu pirmoje sąmatos lentelėje (pirmoje išlaidų kategorijoje) yra numatyta 30 000 Eur, tai ilgalaikio turto suma neturi viršyti 3 000 Eur?

ATSAKYMAS

Kaip numato Aprašas, tinkamos Fondo lėšomis finansuoti yra tos išlaidos, kurios yra būtinos projekto tikslui pasiekti: 70.1. tiesioginės projekto įgyvendinimo išlaidos: 70.1.9. projekto veikloms įgyvendinti būtino ilgalaikio turto (sporto inventoriaus ir įrangos, kurio vieneto vertė yra didesnė arba lygi 500 Eur su PVM) įsigijimo ir (arba) intelektinių produktų kūrimo išlaidoms gali būti numatoma iki 10 procentų nuo projektui planuojamų (ir patvirtintų) tiesioginių išlaidų (1 išlaidų kategorija), bet ne daugiau kaip 5 000 eurų. Pvz., sąmatos pirmoje išlaidų kategorijoje numatyta ir po ekspertinio vertinimo patvirtinta tiesioginių išlaidų suma 30 000 Eur, ilgalaikio turto prašoma ir patvirtinta suma (antroje išlaidų kategorijoje) maksimaliai būtų 3 000 Eur. Jei tai būtų nacionalinis fizinio aktyvumo projektas ir prašoma bei patvirtinta tiesioginių išlaidų suma būtų 100 000 Eur, ilgalaikio turto prašoma suma (antroje išlaidų kategorijoje) galėtų būti 10 000 Eur, tačiau pagal minėtą Aprašo nuostatą, maksimaliai būtų 5 000 Eur.

 • Ar galime projekto sąmatoje numatyti prizus – keliones (pvz. autobusu į kaimyninę šalį). Kokią biudžeto dalį galima skirti apdovanojimas ir prizams. Ar yra maksimali prizo vertė vienam asmeniui?

ATSAKYMAS

Atsakydami į Jūsų klausimą, atkreipiame dėmesį į Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų finansavimo tvarkos Aprašo V skyriuje ,,Finansavimo principai“ išdėstytus reikalavimus. Aprašo 70 p. nurodoma, kad ,,Tinkamos Fondo lėšomis finansuoti yra tos išlaidos, kurios yra būtinos projekto tikslui pasiekti”. Taip pat 71.18 p. nurodoma, kad fondo lėšos negali būti skiriamos ,,nepagrįstai didelėms išlaidoms (projekto išlaidas vertintojas, ekspertas mažina Aprašo 47.2 papunkčio nustatyta tvarka)“.

Aprašo 70.1.7 punktas nustato, kad tinkamos finansuoti išlaidos yra ,,daiktiniai prizai, kurių vertė ne didesnė kaip 50 eurų vienam apdovanojamam asmeniui, t. y. padėkos raštai, medaliai, taurės ar kitas smulkus sportinis inventorius (daiktinių prizų vertė sumuojama vienam apdovanojamam asmeniui)“. Atitinkamai, Aprašo 71.7 p. patikslina, kokiais atvejais fondo lėšos negali būti skiriamos: ,,premijoms, piniginiams ir (ar) daiktiniams prizams apmokėti (išskyrus daiktinius prizus: padėkos raštus, medalius, taures ir kitą smulkų sportinį inventorių, kurio vertė ne didesnė kaip 50 Eur vienam apdovanojamam asmeniui)“. Kitaip tariant, išlaidos prizams, kurie nepakliūva į tokias kategorijas kaip medaliai, taurės, kitas smulkus sportinis inventorius, pan., laikomos netinkamomis finansuoti.

 • Kaip vertinti sudėtinio objekto pvz. tatami, isigijimą? Ar tai traktuojama kaip trumpalaikis turtas, jeigu vieno tatami lakšto kaina yra nuo 20 iki 200 eurų. Tačiau tatamio danga susidėtų iš daugiau detalių, pvz. iš 100 detalių po 100 eurų. Ar tokį pirkinį reikėtų planuotis ilgalaikio turto kategorijoje?

ATSAKYMAS

Jei tatamis parduodamas lakštais, ne pvz. kvadratiniais metrais (bet matyt lakštus ir renkatės pagal lakšto kvadratūrą), tuomet ir sąmatoje rašykite lakštų kiekį vienetais ir atitinkamoje išlaidų kategorijoje. Ar ilgalaikis turtas, ar neilgalaikis sprendžiama ne pagal bendrą sumą sąmatos eilutėje, bet pagal vieneto kainą su PVM.

 • Regioniniam fizinio aktyvumo projektui skiriama ne daugiau 50 000 Eur. Su PVM ar be?

ATSAKYMAS

Aprašo 71.2 punktas nustato, kad, jeigu organizacija įtraukia PVM į atskaitą, ir susigrąžina jį iš VMI, tuomet Fondo lėšomis jis nebūtų kompensuojamas, taip vengiant dvigubo finansavimo. Jeigu deklaruojamose išlaidose PVM įtraukas (ir jis nebus atskaitytas), tuomet galima įtraukti jas planuojant projekto biudžetą. Tokiu atveju, atsiskaitant už patirtas išlaidas, jeigu lėšos bus pripažintos tinkamomis, bus kompensuojamas ir PVM.

Priedai

 • Jeigu pareiškėjas ir / ar partneris yra neperkančioji organizacija, su paraiška pateikti tai įrodančius dokumentus. Kokius dokumentus pateikti, ar yra kokia speciali forma?

ATSAKYMAS

Jeigu pareiškėjas yra neperkančioji organizacija ir po galimo Sporto rėmimo fondo lėšų gavimo netampa perkančiąja organizacija, kartu su paraiška (paraiškoje priedų skiltyje) teikiamas pareiškėjo laisva forma parengtas ir atsakingo asmens pasirašytas raštas, kuriame išdėstoma pagrindžianti informacija.

 • Kokie dokumentai turi būti teikiami su pildoma paraiška?

ATSAKYMAS

Su projekto paraiška pateikiami dokumetai:

1. Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta paraiškos deklaracija arba bendra paraiškos deklaracija, pasirašyta visų projekto partnerių vadovų arba jų įgaliotų asmenų.

2. Pareiškėjo įgaliojimas, jei paraiškos deklaracija pasirašyta įgalioto asmens (jeigu taikoma).

3. Visų projekto patnerių įgaliojimai, jei paraiškos deklaracija pasirašyta įgaliotų asmenų (jeigu taikoma).

4. Pareiškėjo Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija arba Juridinių asmenų registro išrašas.

5. Jeigu paraišką teikia užsienyje registruotas juridinis asmuo, pateiktas atitinkamas išrašas iš toje valstybėje išduoto atitinkamo dokumento su vertimu į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu) (jeigu taikoma).

6. Jeigu pareiškėjas ir / ar partneris yra neperkančioji organizacija, su paraiška pateikiami tai įrodantys dokumentai.

7. Jeigu paraiška teikiama neįgaliųjų fizinio aktyvumo plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti (dėl Fondo lėšų 10 proc. dalies) su paraiška pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo (ar partnerio) organizacijos tinkamumą.

8. Jeigu projekte planuojama įsigyti ilgalaikį turtą, tuomet pridedamas išlaidų pagrindimo dokumentas, pvz.: komercinis tiekėjo pasiūlymas.

Duomenų apsauga

 • Finansavimo gavimo atveju, Sutartyje yra numatyta, kad kartu su veiklos ataskaitomis yra teikiami dalyvių sąrašai. Ar tai neprieštarauja Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR)?

ATSAKYMAS

Informuojame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 6 str. 5 d. 2 punkto,  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-1127 „Dėl įgaliojimų biudžetinei įstaigai Nacionalinei sporto agentūrai prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos suteikimo“ 1 punkto bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-1019 „Dėl Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – NSA) nuostatų 10.1 papunkčio nuostatomis, NSA yra pavesta administruoti ir finansuoti nacionalinius ir regioninius fizinio aktyvumo projektus. Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), 2023 m. kovo 15 d. NSA direktoriaus įsakymu Nr. V– 2023/21 yra patvirtintos „Asmens duomenų tvarkymo Nacionalinėje sporto agentūroje prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos taisyklės“ (toliau – Taisyklės). Pagal Taisyklių 9.1 papunktį, asmens duomenys NSA yra tvarkomi inter alia Sporto rėmimo fondo projektų administravimo tikslu. Tai yra, projekto dalyvių asmens duomenų tvarkymo NSA teisinis pagrindas yra numatytas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. e punkte.