2024-06-13 blog

Skelbiami fizinio aktyvumo projektų finansuojamų ir nefinansuojamų paraiškų sąrašai

Nacionalinė sporto agentūra patvirtino 2024 m. nacionalinių ir regioninių fizinių aktyvumo projektų kvietimų finansuojamų ir nefinansuojamų paraiškų sąrašus. Šiemet planuojama pradėti daugiau nei 100 naujų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų, kuriems skirta beveik 5 milijonai valstybės biudžeto lėšų.

Nacionaliniai fizinio aktyvumo projektai

Iš šiemet gautų 54 nacionalinių fizinio aktyvumo projektų paraiškų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojama bus 20 projektų. 2023 m. gauta 180 nacionalinių fizinio aktyvumo projektų paraiškų, finansavimas skirtas  21 projektui.

2024 m. nacionalinių fizinio aktyvumo projektų (vykdomi ne mažiau kaip 2 Lietuvos apskrityse, įtraukiant ne mažiau kaip 5 Lietuvos savivaldybes) kvietimo prioritetas – nemokamos, reguliarios, vidutinio ir / ar didelio fizinio aktyvumo veiklos, skirtos vaikų fiziniam aktyvumui didinti. Ne mažiau kaip 75 procentų projekto dalyvių yra vaikai (iki 18 metų). Jeigu projekto veiklose dalyvauja kitų amžiaus grupių atstovai (pvz., šeimos nariai), jie fizinio aktyvumo veiklose kartu su vaikais turi dalyvauti tuo pačiu metu ir toje pačioje veikloje.

Specialiaisiais nacionalinių projektų vertinimo kriterijais skatinama: fizinio aktyvumo veiklų prieinamumo didinimas mažiau galimybių turintiems asmenims, šeimos narių įtrauktis į fizinio aktyvumo veiklas, fizinio aktyvumo paslaugų prieinamumo didinimas vaikams atvirose erdvėse savo gyvenamoje vietovėje ir praktinių krašto gynybos bei atsparumą krizėms ugdančių išgyvenimo įgūdžių stiprinimas, pilietiškumo skatinimas.

Bendra 2024 m. nacionalinių fizinio aktyvumo projektų kvietimo finansavimo suma – daugiau nei 2,5 mln. Eur. Daugiau informacijos: finansuojamų paraiškų sąrašas.

Regioniniai fizinio aktyvumo projektai

Pirmą kartą Nacionalinės sporto agentūros skelbtam regioninių fizinio aktyvumo projektų konkursui gauta 316 paraiškų. Finansuojami bus 85 projektai.

2024 m. regioninių fizinio aktyvumo projektų (gali vykti vienoje Lietuvos apskrityje) kvietimo prioritetas – vietos bendruomenės asmenys įtraukiami į nemokamas, reguliarias, vidutinio ir / ar didelio fizinio aktyvumo veiklas.

Specialiaisiais regioninių projektų vertinimo kriterijais skatinama: skirtingo amžiaus asmenų (šeimos narių) įtrauktis į fizinio aktyvumo veiklas, moterų (mergaičių) įsitraukimas, bendruomeniškų ryšių tarp mokyklų, vietos sporto klubų ir bendruomenių kūrimas bei stiprinimas, krašto gynybos bei atsparumą krizėms ugdančių išgyvenimo įgūdžių stiprinimas, pilietiškumo skatinimas bei savanorių dalyvavimas fizinio aktyvumo veiklose.

Bendra 2024 m. regioninių fizinio aktyvumo projektų finansavimo suma – daugiau nei 2,4 mln. Eur. Daugiau informacijos: finansuojamų paraiškų sąrašas.

Remiantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, ne mažiau kaip 10 procentų valstybės biudžeto lėšų, skirtų nacionaliniams ir regioniniams projektams finansuoti, skiriama asmenų su negalia fizinio aktyvumo plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti. 2024 m. fizinio aktyvumo konkursuose tokių projektų paraiškų gauta 41. Finansavimas skirtas 2 nacionaliniams ir 9 regioniniams fizinio aktyvumo projektams.

Atrinktų tinkamų finansuoti nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų paraiškų vertinimo išvadas įvertino Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo bei sporto bazių pagerinimo projektų komisija. Ji  pritarė  atliktam ekspertiniam paraiškų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimui ir pateikė rekomendacinį siūlymą finansuoti atrinktas paraiškas Nacionalinės sporto agentūros direktoriui.

Sprendimas dėl nefinansuojamos paraiškos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo.

Planuojama, kad dauguma 2024 m. nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų prasidės š. m. liepos 1 d.