PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ

Nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Generalinei prokuratūrai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai. Tokią prievolę nustato Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnis.

Visą parą galite kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba užpildžius pranešimo  formą internetu.

PRANEŠK APIE PAŽEIDIMĄ VIDINIU PRANEŠIMŲ KANALU

Vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, įsigaliojusiu nuo 2019–01–01 yra galimybė informuoti Nacionalinę sporto agentūrą apie institucijoje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Nacionaline sporto agentūra arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

Pranešimus Nacionalinės sporto agentūros vidiniu pranešimu kanalu gali palikti esami ir buvę Nacionalinės sporto agentūros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Darbdaviui ir kitiems institucijos darbuotojams draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių prieš asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos, tai yra: atleisti jį iš darbo ar tarnybos, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims arba taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Nacionalinėje sporto agentūroje, ją gali pateikti  viešai arba vienu iš šių būdų:

  1. Tiesiogiai, atvykęs į Nacionalinę sporto agentūrą (Goštauto g. 12-100, Vilnius,);
  2. Paštu anksčiau nurodytu adresu;
  3. Elektroninio pašto adresu pranesk@ltusportas.lt.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą.

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Detalesnę informaciją ir konsultacijas gali suteikti Nacionalinės sporto agentūros Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Marius Žiūkas: el. paštu pranesk@ltusportas.lt.

DUOMENYS APIE VIDINIU PRANEŠIMŲ KANALU GAUTĄ INFORMACIJĄ

Kartą per metus darbuotojas, administruojantis vidinį pranešimų kanalą, apibendrina gautų pranešimų apie pažeidimus* tyrimo ir nagrinėjimo duomenis ir institucijos interneto svetainėje paskelbia tirtų atvejų statistinius duomenis ir jų vertinimo rezultatus.

* Pažeidimas – Nacionalinėje sporto agentūroje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių su Nacionaline sporto agentūra.