2023-06-08 blog

Gerojo valdymo principų diegimo situacija šalies strateginių sporto šakų federacijų veikloje

Nacionalinėje sporto agentūroje vykusiame susitikime su strateginių sporto šakų federacijų atstovais pristatyti ir aptarti tyrimo dėl gerojo valdymo principų federacijų veikloje rezultatai. Tyrimas atskleidė, kad savęs vertinime reali situacija paprastai yra vertinama geriau, nei egzistuoja objektyvi realybė, todėl reikalingas nešališkas išorinis vertinimas.

Nacionalinė sporto agentūra gegužės mėnesį paprašė strateginių sporto šakų federacijas (12) įvertinti gerojo valdymo principų (GVP) savo veikloje diegimo lygmenį. Pateikti teiginiai suformuluoti, remiantis sukurtu įrankiu „Nacionalinis sporto valdymo stebėtojas“ („Play the game“, A. Geeraert, 2018). Federacijos užpildė klausimyną, vertinant įgyvendinimo lygį trijų gerojo valdymo principų: Demokratinis procesas, Vidinė atskaitomybė ir kontrolė, Socialinė atsakomybė. Ketvirto Skaidrumo principo įgyvendinimo lygmuo buvo nustatomas pagal federacijų interneto svetaines, nes čia svarbu viešas dokumentų ir veiklų pristatymas visuomenei. Daugiausiai diskusijų sulaukė nuostata dėl vykdomojo komiteto narių atlygių, kompensacijų, premijų, taip pat taisyklių ir ataskaitų pateikimo.

Gerosios valdysenos tema nėra nauja šalies sporto organizacijoms. Bendrine prasme geras valdymas – tai norimos subjekto situacijos siekimas, remiantis tam tikrais proceso sėkmę padedančiais užtikrinti principais. Pastaruoju metu gerasis valdymas traktuojamas kaip naujas požiūris į santykius tarp sporto suinteresuotųjų grupių. Būtent santykių kūrimas yra nuoseklus ir nuolatinis darbas, remiantis tam tikrais sutartais principais. Santykiai gerina fizinę ir emocinę savijautą bei sukuria saugią veiklos aplinką, kuri yra svarbi ir reikšminga tiek sportininkui, tiek treneriu, tiek pačiai sporto organizacijai.

Šalies sporto šakų federacijos yra svarbi nevyriausybinio („trečiojo“) sektoriaus dalis. Federacijos prisideda prie nevyriausybinio sektoriaus plėtros krypčių ir vizijos 2030 m. įgyvendinimo.

Nacionalinės sporto agentūros Kompetencijų centro viena pagrindinių funkcijų teikti sporto organizacijoms konsultavimo paslaugas gerojo valdymo principų diegimo ir kitais svarbiais klausimais.

2023 m. 12 strateginių sporto šakų federacijų buvo skirta apie 60 proc. valstybės lėšų aukšto meistriškumo sporto programoms finansuoti. Valstybės interesas yra sukurti sąlygas racionaliam ir efektyviam išteklių panaudojimui, veiklai orientuotai į rezultatus. Tam  reikalingos žinios, gebėjimai ir kompetencijos.

Be to, kad tyrimas parodė, kad vertinant gerojo valdymo principų įgyvendinimo lygį tikslingas būtų nešališkas išorinis vertinimas, reikalinga pristatyti ir plačiau paaiškinti ir tam tikrus principų formulavimo bei turinio ypatumus. Vertinant demokratijos procesą, tobulintinos nuostatos dėl būtinybės turėti federacijoje rinkimų komitetą ir aktyviau įtraukti tam tikras suinteresuotųjų grupes į teisinių dokumentų rengimo procesą. Vidinės atskaitomybės ir kontrolės principo įgyvendinime yra svarbi vidaus finansų audito komiteto vaidmuo, o taip pat vykdomasis komitetas turėtų nustatyti aiškius interesų konfliktų sprendimo principus, taikomus vykdomojo komiteto nariams. Vertinant socialinės atsakomybės principą, federacijos savo nariams turėtų siūlyti konsultacijas valdymo ir vadybos srityse ir, kas ypatingai svarbu, įgyvendinti dvikryptės sportininkų karjeros skatinimo politiką.

Tikslinga priminti, kad yra sukurta mokymosi platforma federacijų vykdomųjų komiteto nariams apie GVP. Siūlome ir kviečiame sporto organizacijas susipažinti ir tobulinti savo žinias: www.greform.eu

Dėkojame strateginių sporto šakų federacijų atstovams, dalyvavusiems apklausoje ir pateikusiems nuoširdžius atsakymus dėl gerojo valdymo principų įgyvendinimo lygmens. Savęs vertinimas yra pirmasis žingsnis, identifikuojant situaciją. Tyrimas bus tęsiamas ir plėtojamas su kitomis sporto organizacijomis.

Kviečiame sporto organizacijas susipažinti su dr. Vilmos Čingienės prezentacija „Nevyriausybinės sporto organizacijos ir viešojo intereso dilema arba kokia gero valdymo principų nauda: šalies strateginių sporto šakų federacijų atvejis“, taip pat užduoti rūpimus klausimus, dalintis gerąja patirtimi ir konsultuotis GVP diegimo klausimais.